Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles especials

A més de les regles fins ara comentades, existeixen determinades regles especials que afecten als següents elements patrimonials:

1. Elements patrimonials actualitzats a l'empara del Reial Decret llei 7/1996 o de la Llei 16/2012

Tractant-se d'elements patrimonials actualitzats d'acord amb el que preveu l'article 9 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica o, si escau, en l'article 5 del Reial Decret llei 7/1996, de 7 de juny, la determinació del guany o pèrdua patrimonial obtinguda s'efectuarà d'acord amb les següents regles:

  • La diferència entre el preu d'adquisició i les amortitzacions comptabilitzades corresponents al mateix, es minorarà en l'import de l'increment net de valor derivat de les operacions d'actualització previstes en la Llei 16/2012, de 27 de desembre o, si escau, en el Reial Decret llei 7/1996, essent la diferència positiva així determinada l'import de la depreciació monetària.

  • El guany o pèrdua patrimonial serà el resultat de minorar la diferència entre el valor de transmissió i el valor comptable en l'import de la depreciació monetària a què es refereix la regla anterior.

2. Actius fixos immaterials (llicència del taxi) transmesos en l'activitat de transport per autotaxi inclòs en el règim d'estimació objectiva

Normativa: Disposició addicional setena Llei IRPF

Els contribuents que exerceixin l'activitat de transport per autotaxis, classificada en epígraf 721.2 de la secció primera de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), que determinin el seu rendiment net en el mètode d'estimació objectiva, reduiran els guanys patrimonials que es produeixin per la transmissió d'actius fixos immaterials, quan la transmissió estigui motivada per incapacitat permanent, jubilació o cessament d'activitat per reestructuració del sector o quan, per unes altres causes, es transmetin a familiars fins al segon grau.

Els guanys patrimonials es reduiran d'acord amb les següents regles:

  • Es distingirà la part del guany que s'hagi generat amb anterioritat a 1 de gener de 2015, entenent com a tal la part del guany patrimonial que proporcionalment correspongui al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició i 31 de desembre de 2014, tots dos inclosos, respecte del número total de dies que hagués romàs en el patrimoni del contribuent.

  • La part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 1 de gener de 2015 es reduirà aplicant els següents percentatges en funció del nombre d'anys transcorreguts des de la data d'adquisició fins a 31 de desembre de 2014.

    Fins a (anys)Més de (anys)
    1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Reducció 4% 8% 12% 19% 26% 33% 40% 47% 54% 61% 74% 87% 100%

Exemple

El senyor J.V.C, empresari del taxi, que determina el rendiment net de la seva activitat en el mètode d'estimació objectiva, es va jubilar el 10 de gener de 2022. Per aquest motiu i per tal que el seu fill continuï amb l'exercici de l'activitat, li va transmetre en aquesta data la seva llicència municipal per 60.000 euros. El valor comptable en la data de transmissió de la llicència municipal, que va ser adquirida el 5 de març de 2004, tenint en compte les amortitzacions fiscalment deduïbles, és de  0 euros.

Determinar l'import del guany patrimonial reduït derivada d'aquesta operació.

Solució:

Valor de transmissió: 60.000

Valor comptable: 0

Guany patrimonial = 60.000

Guany patrimonial generat fins al 31-12-2014 (1)

(60.000 ÷ 6.520) x 3.954 =  36.386,50

Reducció aplicable (36.386,50 x 74%): 26.926,01

Guany patrimonial computable (60.000 – 26.926,01) =  33.073,99‬

Nota a l'exemple:

(1) La seva determinació s'efectua en proporció al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició (05-03-2004) i el dia 31-12-2014, inclusivament, que ascendeix a 3.954 dies, respecte del número total de dies transcorreguts entre la data d'adquisició i la de la transmissió (10-01-2022), exclòs aquest últim ja que deixa de formar part del patrimoni, que és de 6.520 dies. (Tornar)

3. Transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat amortització

Normativa: Disposició addicional trentena Llei IRPF

En els supòsits de transmissió en l'exercici 2022  d'elements afectes a activitats econòmiques que hagin gaudit de la llibertat d'amortització per inversions en elements d'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques tant amb manteniment del treball (inversions realitzades en els anys 2009 i 2010) com sense l'exigència d'aquests requisits (inversions efectuades entre l'1 de gener de 2011 i el 30 de març de 2012), per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial no es minorarà el valor d'adquisició en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedeixin les que haguessin estat fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella.

L'esmentat excés tindrà, per al transmitent, la consideració de rendiment íntegre de l'activitat econòmica durant el període impositiu en què s'efectuï la transmissió.