Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: venda d'accions totalment o parcialment alliberades

El senyor C.L.S. va adquirir el 5 de març de 2001, 900 accions de la societat YY que cotitza en Borsa per un import de 10 euros per acció.

L'11 de maig de 2007 la societat YY reparteix dividends mitjançant l'entrega d'accions totalment alliberades. El senyor C.L.S. rep 600 accions.

El 14 de setembre de 2011 s'entreguen d'altres 500 accions parcialment alliberades per les quals satisfà 3.500 euros (5 euros per acció).

El 15 d'octubre de 2022  el senyor C.L.S. ven 1.600 accions per 16.000 euros (10 euros l'acció).

Solució:

1. Valor d'adquisició de les accions totalment alliberades.

Les accions totalment alliberades rebudes l'11 de maig de 2007 se sumen a les accions adquirides el 5 de març de 2001 (900 + 600=1.500 accions) i el cost total (9.000 euros + 0 euros per les accions alliberades = 9.000 euros) es reparteix entre el nombre d'accions (1.500) determinant un valor d'adquisició de 6 euros per acció (9.000/1.500) considerant-se com data d'adquisició de les accions totalment alliberades rebudes la que correspon a les accions de les que són procedents (5 de març de 2001).

InformacióAccions adquirides el 05-03-2001Accions alliberadesTotal
Nombre d'accions 900 600 1.500
Cost d'adquisició 9.000 0 9.000
Valor d'adquisició/acció (9.000 € ÷ 1.500 accs.) 6

2. Valor d'adquisició de les accions parcialment alliberades.

El valor d'adquisició de les mateixes serà l'import realment satisfet pel contribuent. En aquest cas 2.500 euros (2.500 euros ÷ 500 accions = 5 euros/per acció).

3. Determinació del guany o pèrdua patrimonial total :

InformacióAdquirides el 05-03-2001Adquirides el 14-09-2011
Nombre d'accions venudes (1.600) 1.500 accs.(*) 100 accs.(*)
Valor de transmissió (10 euros per acció) 15.000 1.000
Valor d'adquisició 9.000 500
Guany patrimonial 6.000 500

(*) De la transmissió de les 1.600 accions, corresponen 1.500 a les adquirides el 05-03-2001 (que inclouen les 600 accions totalment alliberades) i 100 a les adquirides parcialment alliberades el 14-09-2011. (Tornar)