Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En general: transmissions oneroses de valors cotitzats

Quan l'alteració en el valor  del patrimoni procedeixi de la transmissió a títol onerós de valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, que siguin representatius de la participació en fons propis de societats o entitats, el guany o pèrdua patrimonial es computarà per la diferència entre el seu valor d'adquisició i el valor de transmissió, tenint en compte les següents regles específiques:

Tingui-se en compte que la Directiva 2004/39/CE ha estat derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94, disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

Valor de transmissió

El valor de transmissió vindrà determinat per la cotització en aquests mercats en la data que es produeixi aquella o pel preu pactat quan sigui superior a la cotització.

Valor d'adquisició

En la determinació del valor d'adquisició han de tenir-se en compte les següents particularitats:

 1. Valor d'adquisició de les accions parcialment alliberades.

  Quan es tracti d'accions parcialment alliberades, el valor d'adquisició de les mateixes serà l'import realment satisfet pel contribuent.

 2. Valor d'adquisició de les accions totalment alliberades.

  En el cas d'accions totalment alliberades, el valor d'adquisició, tant d'aquestes com de les que siguin procedents, serà el que resulti de repartir el cost total entre el nombre de títols, tant els antics com els alliberats que corresponguin. Es considerarà com antiguitat d'aquestes accions la que correspongui a les accions de les quals siguin procedents.

 3. Valor d'adquisició en cas de transmissions de drets de subscripció realitzades amb anterioritat a 1 de gener de 2017

  Normativa: Disposició transitòria vint-i-novena Llei IRPF.

  Per a la determinació del valor d'adquisició dels valors, es deduirà l'import obtingut per les transmissions de drets de subscripció realitzades amb anterioritat a 1 de gener de 2017, a excepció de l'import de tals drets que hagués tributat com a guany patrimonial. Quan no s'haguessin transmès la totalitat dels drets de subscripció, s'entendrà que els transmesos van correspondre als valors adquirits en primer lloc.

Identificació dels títols transmesos 

Normativa: art. 37.2 Llei IRPF.

Per poder individualitzar els títols alienats quan no s'hagués transmès la totalitat dels posseïts, la Llei estableix un criteri especial, segons el qual quan existeixin valors homogenis i no s'alienin tots, s'entén que els transmesos pel contribuent són aquells que va adquirir en primer lloc (criteri FIFO).