Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsit especial: adquisició o transmissió pel prestatari de valors homogenis als presos en préstec

D'acord amb la disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE de 31 de desembre), a les adquisicions o transmissions realitzades pel prestatari de valors homogenis als presos en préstec durant la vigència del mateix, els resulta aplicable el següent règim fiscal especial:

 • Les transmissions de valors homogenis als presos en préstec que s'efectuïn durant la vigència del mateix es considerarà que afecten en primer lloc els valors presos en préstec, i només es considerarà que afecten a la cartera de valors homogenis preexistents en el patrimoni del contribuent, en la mesura en què el nombre dels transmesos excedeixi els presos en préstec.

 • Les adquisicions que es realitzin durant la vigència del préstec s'imputaran a la cartera de valors presos en préstec, llevat que excedeixin els necessaris per a la completa devolució del mateix.

 • La renda derivada de la transmissió dels valors presos en préstec s'imputarà al període impositiu en què tingui lloc la posterior adquisició d'uns altres valors homogenis, i es calcularà per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició que correspongui als adquirits durant la durada del préstec i amb posterioritat a la transmissió.

 • Quan per fer front a la devolució dels valors el prestatari prengui a préstec nous valors homogenis, es prendrà com a valor d'adquisició el de cotització dels nous valors homogenis en la data d'obtenció del nou préstec.

 • Si la devolució s'efectua pel prestatari mitjançant l'entrega de valors homogenis preexistents en el seu patrimoni, es prendrà com a valor d'adquisició el de cotització dels valors en la data de cancel·lació del préstec. Aquest valor de cotització es prendrà com a valor de transmissió per calcular la renda derivada de la devolució efectuada amb valors homogenis preexistents.

Tingui-se en compte que, si bé la disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003 ha estat derogada pel que fa al impost sobre societats, amb efectes des de l'1 de gener de 2015, per la Llei 27/2014, de 27 de novembre (BOE de 28 de novembre), es manté vigent per a IRPF.

Exemple:

El dia 3 de maig de 2022, la senyora E.R.L. va vendre en Borsa 400 accions de la societat anònima “TAXA”, de 6 euros de valor nominal, al 300 per 100 segons la cotització de les mateixes en aquesta data. Les accions venudes formen part d'un paquet de 550, que van ser adquirides per la senyora E.R.L. segons el següent detall:

NÚM. accionsData d'adquisicióPreu d'adquisicióPreu / acció
250 02-02-1990 3.250 euros 13 euros
210 06-05-1995 3.570 euros 17 euros
90 13-01-1998 540 euros 6 euros

Determinar l'import del guany o pèrdua patrimonial obtinguda en aquesta operació, sabent que la valoració de les accions a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005, ascendia a 15 euros per acció i tenint en compte que el contribuent no ha realitzat des de l'1 de gener de 2015 transmissió d'elements patrimonials a de la qual guany li fos aplicable la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF

Solució :

Per procedir a la determinació del guany o pèrdua patrimonial resultant de la transmissió de les 400 accions, cal, en primer lloc, identificar les venudes dins la totalitat de les posseïdes. Per fer-ho, ha d'aplicar-se el criteri legal de què les accions venudes són aquelles que es van adquirir en primer lloc (criteri FIFO), amb la qual cosa les 400 accions venudes corresponen a les 250 adquirides el 02-02-1990, i a 150 de les adquirides el 06-05-1995.

Una vegada identificades les accions venudes, dins la totalitat de les posseïdes, el guany o pèrdua patrimonial total ha de calcular-se separadament per a les 250 accions adquirides el 02-02-1990 i per a les 150 adquirides 06-05-1995, conforme al següent detall:

1r. Determinació del guany o pèrdua patrimonial total :

InformacióAdquirides el 02-02-1990Adquirides el 06-05-1995
Nombre d'accions venudes (400) 250 150
Valor de transmissió (300 euros per 100) 4.500 2.700
Valor d'adquisició 3.250 2.550
Guany patrimonial 1.250 (1) 150 (2)

2n. Determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006 :

Valor a efectes I. Patrimoni 2005 (valor de transmissió): 3.750

Valor d'adquisició: 3.250

Guany patrimonial generat abans de 20-01-2006 (3.750-3.250) = 500

3r. Càlcul de la reducció

 1. Guany generat amb anterioritat a 20-01-2006 susceptible de reducció (3)

  Límit màxim: 400.000

  ∑ Valor de transmissió d'elements patrimonials amb dret a la reducció des de 01-01-2015: 0

  Valor de transmissió de l'element patrimonial al que s'aplica la DT 9a Llei de l'IRPF : 4.500

  Guany patrimonial susceptible de reducció: 500

 2. Reducció aplicable

  NÚM. d'anys de permanència a 31-12-1996: fins a 7 anys

  Reducció per coeficients d'abatiment (100%): 500

 3. Guany patrimonial reduït

  Guany patrimonial computable: 0

4t. Determinació del guany patrimonial no reductible: (generada a partir 20-01-2006):

Valor de transmissió: 4.500

Valor a efectes I. Patrimoni 2005 (valor d'adquisició): 3.750

Guany patrimonial no reductible (4.500 - 3.750) = 750

5è. Determinació del guany patrimonial computable :

El guany patrimonial computable ascendeix a: (750+ 150) = 900

Notes a l'exemple

(1) En ser el valor de transmissió de les accions (4.500 euros) superior a la valoració de les mateixes a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005 (250 x 15 = 3.750), ha de determinar-se la part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006, que és l'única que resulta reductible. (Tornar)

(2) En haver-se adquirit les accions amb posterioritat a 31-12-1994, no resulten aplicables coeficients reductors del guany patrimonial obtingut. (Tornar)

(3) Com el límit màxim aplicable sobre el valor de transmissió és de 400.000 euros i, en aquest cas, el valor de transmissió de les accions amb dret a l'aplicació de coeficients reductors és de 4.500 euros sense que s'hagi produït des de l'1 de gener de 2015 cap altra transmissió amb dret a l'aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF, els coeficients reductors s'apliquessin sobretot l'import del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006. (Tornar)