Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsit especial: pagament de dividends mitjançant l'entrega d'accions totalment alliberades

És una pràctica habitual que les societats que cotitzen en Borsa substitueixin el pagament als seus accionistes d'un dividend en efectiu per una ampliació de capital mitjançant l'emissió d'accions noves totalment alliberades amb càrrec a reserves procedents de beneficis no distribuïts, atorgant als seus accionistes els corresponents drets d'assignació gratuïta per a la subscripció de les mateixes.

En aquests casos els accionistes, titulars dels drets d'assignació gratuïta poden subscriure les noves accions, o bé transmetre aquests drets en el mercat. En cas que no s'opti per cap d'aquestes dues possibilitats, la societat acorda satisfer als accionistes una determinada compensació dinerària per cada dret d'assignació.

El tractament fiscal aplicable als socis persones físiques que siguin contribuents de l'IRPF serà el que es resumeix en el següent quadre:

Opcions de l'accionista en el “ scrip dividend ” (dividend flexible)Tributació
A partir de 01-01-2017Fins a 31-12-2016
Venda de drets d'assignació gratuïta en el mercat secundari. Guany patrimonial en l'exercici en què es produeix la transmissió, sotmesa a retenció. L'import obtingut reduïa el valor d'adquisició de les accions quan es produïa la transmissió d'aquestes. Si l'import obtingut era major que el valor d'adquisició de les accions l'excés es considerava guany patrimonial.
Entrega als accionistes d'accions alliberades totalment. No constitueix renda (*) No constitueix renda (*)
Compensació pels drets d'assignació no exercides ni transmesos. Dividend: Rendiment del capital mobiliari sotmès a retenció. Dividend: Rendiment del capital mobiliari sotmès a retenció.

(*) El valor d'adquisició, tant de les accions alliberades com de les accions de les que siguin procedents, resultarà de repartir el cost total entre a nombre de títol.

Exemple

El senyor M.P.Z. va adquirir el 3 de març de 2007 en borsa 200 accions de la societat RR per un import de 2000 euros (10 euros per acció) segons la cotització de les mateixes en aquesta data.

El 5 de gener de 2011 la societat RR anuncia que, per millorar la seva política de pagament de dividends, acorda un augment de capital social mitjançant l'emissió de noves accions totalment alliberades amb càrrec a reserves procedents de beneficis no distribuïts, atorgant als seus accionistes els corresponents drets d'assignació gratuïta.

Respecte d'aquells titulars de drets d'assignació gratuïta que no subscriguin noves accions ni transmetin els mateixes la societat RR es comprometia a abonar 1,50 euros bruts per cadascun d'ells.

El senyor M.P.Z. va vendre el 15 de gener de 2011 tots els drets d'assignació gratuïta que li corresponien per 300 euros.

El 5 de maig de  2022  la societat RR duu a terme una nova ampliació i El senyor M.P.Z. ven tots els seus drets obtenint 400 euros.

El 7 d'agost El senyor M.P.Z. ven totes les accions per 2.200 euros.

Solució:

1. Venda de drets de subscripció 5-05-2022

Guany patrimonial derivades de transmissions de drets de subscripció = 400

2. Venda de les accions de la societat RR el 07-08-2022

 1. Determinació del valor d'adquisició de les accions per la transmissió de drets d'assignació gratuïta realitzada amb anterioritat a 1 de gener de 2017.

  Nota: D'acord amb el que preveu l'article 306.2 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol), als drets d'assignació gratuïta de les noves accions en els casos d'augment de capital amb càrrec a reserves els resultaran aplicables les regles de transmissibilitat previstes en aquest precepte per als drets de subscripció preferent.

  En conseqüència, seguint règim fiscal establert per als drets de subscripció preferent, i d'acord amb el que preveu la disposició transitòria vint-i-novena de la Llei de l'IRPF, es dedueix del valor pel qual es van adquirir les accions el 3 de març de 2007 (2000 euros) l'import obtingut per la venda de drets d'assignació gratuïta realitzada el 15 de gener de 2011 (300 euros).

  Valor d'adquisició =  2000

  Valor de drets de subscripció =  300

  Nou valor d'adquisició (2000 - 300) = 1.700

  Valor d'adquisició / acció (1.700 ÷ 200) =  8,50

 2. Determinació del guany o pèrdua patrimonial

  Valor de transmissió =  2.200

  Valor d'adquisició = 1.700

  Guany patrimonial  (2.200-1.700) =  500

 3. Guany patrimonial derivat de transmissions d'accions negociades =  500