Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Transmissió de drets de subscripció

Els drets de subscripció preferent són drets que atorguen al soci davant tercers la preferència per subscriure noves accions o participacions, en proporció al valor nominal de les accions o participacions que posseeixin en el moment de realitzar-se per la societat una ampliació de capital social o en l'emissió d'obligacions convertibles en accions.

En la transmissió de drets de subscripció hem de distingir:

A. Règim fiscal aplicable a partir de l'1 de gener de 2017

A partir de l'1 de gener de 2017 l'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció derivats de valors admesos a negociació que corresponguin al contribuent per la seva condició de soci o partícip en el capital de l'entitat té la consideració de guany patrimonial per al transmitent durant el període impositiu en què es produeixi l'esmentada transmissió.

En la transmissió d'aquests drets de subscripció, estarà obligat a retenir o ingressar a compte per l'IRPF, l'entitat dipositària i, si no, l'intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió. La retenció a practicar sobre els guanys patrimonials derivats de la transmissió de drets de subscripció és el 19 per 100 sobre l'import obtingut en l'operació o, en cas que l'obligat a practicar-la sigui l'entitat dipositària, sobre l'import rebut per aquesta per a la seva entrega al contribuent.

Important: s'equipara des de l'1 de gener de 2017 el tractament fiscal derivat de la transmissió de drets de subscripció, tant si es tracta de drets procedents de valors admesos a negociació com no admesos a negociació. En ambdós casos, la transmissió dels drets de subscripció tributarà com a guany patrimonial en l'exercici en què es produeixi.

B. Règim fiscal aplicable fins al 31 de desembre de 2016

Fins al 31 de desembre de 2016 l'import obtingut en la transmissió de drets de subscripció derivats d'aquesta classe d'accions i participacions, minorava el valor d'adquisició de les accions de les que procedia a efectes de futures transmissions, i si l'import obtingut en la transmissió dels drets de subscripció resultava ser superior a l'esmentat valor d'adquisició, llavors la diferència es considerava guany patrimonial per al transmitent.

Aquest mateix règim, que va quedar suprimit des de l'1 de gener de 2017, resultava aplicable a l'import obtingut per la transmissió del dret de subscripció preferent resultants d'ampliacions de capital realitzades amb l’objecte d'incrementar el grau de difusió de les accions d'una societat amb caràcter previ a la seva admissió a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors previstos en el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre (BOE de 24 d'octubre).

Recordi: a partir d'1 de gener de 2017 es va modificar el tractament fiscal de l'import obtingut en la transmissió de drets de subscripció derivats de valors admesos a negociació que passa a ser considerat com a guany patrimonial. Com a conseqüència d'aquesta modificació, s'ha establert un règim transitori que permet als contribuents determinar el valor d'adquisició dels valors admesos a negociació deduint l'import obtingut per les transmissions de drets de subscripció realitzades fins al 31 de desembre de 2016, a excepció de l'import de tals drets que hagués tributat com a guany patrimonial.