Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Transmissions oneroses de valors no cotitzats

Exemple

La senyora G.C.A. el 03-01-1991 va subscriure 1.500 accions de SA "Beta", que no cotitza en Borsa, per un import equivalent a 9.000 euros. El 21-12-2000 va adquirir 2000 accions de la mateixa societat, abonant per tal motiu 25.000 euros.

El dia 05-11-2022  ven 3.000 títols per 66.000 euros. El capital social de SA "Beta" està format per 12.000 accions, essent els resultats obtinguts per l'esmentada entitat en els tres últims exercicis socials tancats amb anterioritat a 31-12-2022 de 80.000, 60.000 i 40.000 euros, respectivament.

El valor del patrimoni net que correspon als valors transmesos resultant del balanç corresponent a l'exercici 2021  tancat el juliol de 2022  és de 21 euros/acció.

Determinar el guany o pèrdua patrimonial obtinguda en cas que la contribuent no compti amb prova suficient de què l'import de la transmissió es correspon amb el que haurien convingut parts independents en condicions normals de mercat i tenint en compte que no s'ha realitzat des de l'1 de gener de 2015 transmissió d'elements patrimonials a de la qual guany li fos aplicable la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF

Solució :

Per determinar el guany o pèrdua patrimonial obtinguda cal, en primer lloc, identificar les accions venudes dins la totalitat de les posseïdes. Per fer-ho, ha d'aplicar-se el criteri legal de què les accions venudes són aquelles que es van adquirir en primer lloc (criteri FIFO). És a dir que les 3.000 accions venudes corresponen a les 1.500 subscrites el 03-01-1991 i a 1.500 de les adquirides el 21-12-2000.

1. Determinació del guany o pèrdua patrimonial total :

InformacióAdquirides el 03-01-1991Adquirides el 21-12-2000
Nombre d'accions venudes (3.000) 1.500 1.500
Valor de transmissió (1) (1.500 x 25) 37.500 37.500
Valor d'adquisició 9.000 18.750
Guany patrimonial 28.500 18.750

2. Determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006 :

En haver-se adquirida part de les accions amb anterioritat a 31-12-1994, s'ha de procedir a la determinació de la part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006 per aplicar sobre la mateix els coeficients reductors o d'abatiment que siguin procedents.

Guany generat fins a 20-01-2006: (28.500 ÷ 11.629 dies  ) x 5.496 dies (2) = 13.469,43

3. Càlcul de la reducció

 1. Guany generat amb anterioritat a 20-01-2006 susceptible de reducció (3)

  Límit màxim: 400.000,00

  ∑ Valor de transmissió d'elements patrimonials amb dret a la reducció des de 01-01-2015: 0

  Valor de transmissió de l'element patrimonial al que s'aplica la DT 9a Llei de l'IRPF = 37.500

  Guany patrimonial susceptible de reducció =  13.469,43 

 2. Reducció aplicable

  Nombre d'anys de permanència fins a 31-12-1996: 6 anys

  Reducció per coeficients d'abatiment (57,12% s/13.469,43) = 7.693,74

 3. Guany patrimonial reduït

  Guany patrimonial reduït (13.469,43 – 7.693,74) =  5.775,69

5. Determinació del guany patrimonial no reductible (generada a partir del 20-01-2006):

Guany generat a partir del 20-01-2006: (28.500 ÷ 11.629 dies) x  6.133 dies (4) =  15.030,57

6. Determinació del guany patrimonial computable :

5.775,69 + 15.030,57 +  18.750,00 =  39.556,26

Notes a  l' exemple

(1) Al no disposar la contribuent de prova de què l'import de la transmissió es correspon amb el valor de mercat, és a dir, amb què haurien convingut parts independents en condicions normals de mercat, el valor de transmissió no podrà ser inferior al major dels següents:

 1. Valor concertat en la transmissió: 22 euros/acció.
 2. El valor del patrimoni net que correspon als valors transmesos segons balanç de l'últim exercici: 21 euros/acció.
 3. Al 20 per 100 de la mitjana dels resultats dels últims tres exercicis socials tancats:

  (80.000 + 60.000 + 40.000) ÷ 3 = 60.000

  (60.000 x 100) ÷ 20 = 300.000

  300.000 ÷ 12.000 = 25 euros/acció (Tornar)

(2) El guany patrimonial generat entre la data de subscripció de les accions (03-01-1991) i el 19 de gener de 2006, tots dos inclosos, es determina repartint proporcionalment el guany patrimonial corresponent a aquestes accions (28.500) entre el nombre de dies transcorreguts entre la data de subscripció i la data de transmissió de les mateixes que va ser el 05-11-2022  (11.629  dies), respecte del número total de dies compresos entre la data de subscripció de les accions i el 19-01-2006, tots dos inclosos (5.496). (Tornar)

(3) Com el límit màxim aplicable sobre el valor de transmissió és de 400.000 euros i, en aquest cas, el valor de transmissió de les accions amb dret a l'aplicació de coeficients reductors és de 37.500 euros sense que s'hagi produït en l'exercici  2022  (ni en els dos anteriors) cap altra transmissió amb dret a l'aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF, els coeficients reductors s'apliquessin sobretot l'import del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006. (Tornar)

(4) El guany patrimonial generat a partir del 20-01-2006 es determina repartint proporcionalment el guany patrimonial corresponent a aquestes accions (28.500) entre el nombre de dies transcorreguts entre la data de subscripció i la data de transmissió de les mateixes (11.629  dies), respecte del número total de dies compresos entre el 20-01-2006 i la data de la transmissió de les mateixes (05-11-2022), que ascendeix a  6.133  dies. (Tornar)