Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Especialitats en la tributació dels socis contribuents de l'IRPF de societats civils que han passat a ser contribuents de l'impost sobre societats

Normativa: Disposició transitòria trenta-dosena.3 i 4 LIS

En la transmissió per contribuents de l'IRPF de la seva participació en societats civils que a partir d'1 de gener de 2016 estan subjectes a l'impost sobre societats, cal distingir entre:

A. Societats civils que haguessin portat comptabilitat ajustada al Codi de Comerç en els exercicis 2014 i 2015 conforme al que disposa l'article 68 del Reglament de l'IRPF

Es computarà com a guany o pèrdua patrimonial la diferència entre el valor d'adquisició o de titularitat de les participacions i el valor de transmissió d'aquelles. A aquest efecte:

Valor d'adquisició (VA): És el preu o quantitat desembossada per a la seva adquisició

Valor de titularitat (Reserves) (VT): És el resultat de realitzar, quan escaigui, dos ajustaments sobre el valor d'adquisició:

  • Addició de la part corresponent al soci de l'import dels beneficis socials, que, sense efectiva distribució, haguessin estat obtinguts per la societat durant els períodes impositius en els que va resultar d'aplicació el règim d'atribució de rendes durant el període de temps comprès entre la seva adquisició i alienació (VT1).

  • Sostracció dels beneficis distribuïts al soci, que es van obtenir per la societat durant els períodes impositius en els que va resultar d'aplicació el règim d'atribució de rendes durant el període de temps comprès abans de l'adquisició pel soci de la seva participació en la societat (VT2).

    En resum:

    VT= VA + VT1 - VT2

B. Societats civils que no haguessin portat comptabilitat ajustada al Codi de Comerç

Al no haver portat comptabilitat, no pot atribuir-se un import a les reserves comptables o a les partides de fons propis del balanç, no existint en conseqüència aportacions de socis o beneficis comptabilitzats.

En conseqüència, s'estableix per a aquestes societats civils una regla especial equivalent a l'anterior per al càlcul del valor d'adquisició de les participacions, tenint en compte la inexistència de comptabilitat i sense que existeixin en aquest cas ajustaments al valor d'adquisició derivats del cost de titularitat, que consisteix en entendre que a 1 de gener de 2016, a efectes fiscals, la totalitat dels seus fons propis estan formats per aportacions dels socis, amb el límit de la diferència entre el valor de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries, reflectits en els corresponents llibres registres, i el passiu exigible, llevat que es provi l'existència d'uns altres elements patrimonials.

Per tant, el valor d'adquisició de les participacions a 1 de gener de 2016 vindrà determinat per la diferència entre el valor de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries, reflectits en els corresponents llibres registres, i el passiu exigible, llevat que es provi l'existència d'uns altres elements patrimonials.

Exemple

La societat civil X amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que ha portat el 2014 i 2015 una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, es va constituir el 2007 tributant els socis des d'aquell moment en el règim d'atribució de rendes i passant a tributar a partir d'1 de gener de 2016 en l'impost sobre societats.

El soci R.C. va adquirir l'1 de juny de 2015 d'un altre soci una participació del 30 per 100 en la societat civil, per la qual va pagar 30.000 euros.

El 2 de març de 2022  el soci ha transmès la seva participació per 45.000 euros.

Calcular el valor de titularitat (VT) de la participació transmesa, tenint en compte que en la data de la transmissió, la societat civil tenia comptabilitzades unes reserves de 20.000 euros, dels quals 16.666,66 corresponien a beneficis generats a partir d'1 de juny de 2015 i per les quals la societat havia tributat en règim d'atribució de rendes, i que el 2 de febrer de 2022  al soci R.C. se li van repartir reserves per 4.200 euros, de què 4.000 euros corresponien a beneficis obtinguts per la societat amb anterioritat a 1 de juny de 2015 i per les quals la societat havia tributat en règim d'atribució de rendes.

Solució:

1r. Valor de transmissió : 45.000

2n. Valor de titularitat

Valor d'adquisició de les participacions socials (VA) =  30.000

Import dels beneficis no distribuïts a la data de la transmissió, generats per la societat entre l'adquisició i la transmissió (VT1) (1) (0,30 X 16.666,66) =  5.000

Import dels beneficis distribuïts al soci, generats per la societat amb anterioritat a l'adquisició (VT2) (2) = 4.000

Valor de titularitat (Reserves) VT = VA + VT1 – VT2

VT = (VA) 30.000 + (VT1) 5.000 – (VT2)  4.000 = 31.000

3r. Guany patrimonial = Valor de transmissió – Valor de titularitat (VT) = 14.000

Guany patrimonial = 45.000 – 31.000 = 14.000

Notes a l'exemple:

(1) El soci R.C. ja ha tributat per les reserves generades a partir de la data d'adquisició de la seva participació i que li van ser atribuïdes per aplicació del règim d'atribució de rendes, per la qual cosa el valor d'adquisició de la seva participació ha de ser corregit en aquest import per evitar la doble imposició. En ser l'import total d'aquestes reserves de 16.666,66 i en tenir el soci una participació del 30 per 100 en la societat, ha de corregir-se el valor d'adquisició en 5.000 (0,30 X 16.667). (Tornar)

(2) El soci R.C no ha tributat pel repartiment de beneficis realitzat el 2 de febrer de 2022, en estar exempt el seu repartiment, i no ha tributat tampoc per aquests beneficis per aplicació del règim d'atribució de rendes, en haver-se obtingut per la societat els beneficis amb anterioritat a l'adquisició de la seva participació per R.C. En conseqüència, el valor d'adquisició ha de minorar-se en aquest import per evitar l'elusió del gravamen sobre aquesta renda. (Tornar)