Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Guanys o pèrdues patrimonials procedents d'exercicis anteriors

Els guanys patrimonials procedents d'exercicis anteriors que, per aplicació dels criteris especials d'imputació temporal, hagin de declarar-se en aquest exercici s'atribuiran conforme a les regles d'individualització anteriorment comentades.

La compensació del saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials de 2018  a 2021  s'efectuarà de la forma següent:

  1. En tributació individual, la compensació haurà de realitzar-se pel contribuent a qui corresponguin, conforme a les normes d'individualització anteriorment comentades.

  2. En tributació conjunta, la compensació haurà de realitzar-se en la declaració, sigui quin sigui el membre de la unitat familiar a qui corresponguin.

Els mateixos conceptes determinats en tributació conjunta seran compensables exclusivament, en cas de tributació individual posterior, per aquells contribuents als qui corresponguin d'acord amb les regles sobre individualització d'aquestes rendes anteriorment comentades.