Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Compra i venda de monedes virtuals: tributació en l'IRPF de l'inversor

Les persones físiques, contribuents de l'IRPF, poden comprar i vendre monedes virtuals i quan aquestes operacions no es realitzin en l'àmbit d'una activitat econòmica poden donar lloc a un guany o pèrdua patrimonial per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició.

En funció del tipus de transacció que es realitzi es poden distingir els supòsits següents:

a) Canvi de monedes virtuals per moneda de curs legal (moneda fiduciària)

Normativa: Arts. 35, 14 i 46.b) Llei  IRPF

Concepte

D'acord amb l'article 1.6. de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme s'entendrà per “canvi de moneda virtual per moneda fiduciària” la compra i venda de monedes virtuals mitjançant l'entrega o recepció d'euros o qualsevol altra moneda estrangera de curs legal o diners electrònic acceptat com a mitjà de pagament al país en el que hagi estat emès.

Guany o pèrdua patrimonial

La venda de monedes virtuals a canvi d'euros o altres monedes de curs legal, realitzada al marge d'una activitat econòmica, donarà lloc a un guany o pèrdua patrimonial import del qual vindrà determinat per la diferència entre els respectius valors de transmissió i d'adquisició.

El guany o pèrdua patrimonial haurà de determinar-se, per a cada operació de venda de cada tipus de criptomoneda, per la diferència que existeixi entre l'import d'euros obtinguts en la venda (llevat que sigui inferior al seu valor normal de mercat en la data de la venda, cas en què prevaldrà aquest últim) i el seu import d'adquisició en euros, determinat, si escau, aplicant el tipus de canvi a euros de la divisa vigent en la data d'adquisició de la criptomoneda objecte de la venda, tenint en compte les despeses i els tributs que s'originen per la realització d'aquestes operacions, i als que es refereix l'article 35 de la Llei de l'IRPF, sempre que guardin relació directa amb les mateixes i siguin satisfets pel contribuent.

Identificació de les monedes transmeses

Les criptomonedas d'un tipus, computables per unitats o fraccions d'unitats, tenen el seu origen en un mateix protocol informàtic i totes les del mateix tipus posseeixen les mateixes característiques, essent iguals entre si, el que confereix a les diferents unitats o fraccions d'unitats de la criptomoneda en qüestió la naturalesa de béns homogenis.

A l'efecte de determinar el corresponent guany o pèrdua patrimonial i en la mesura en què la Llei de l'IRPF no estableix una regla específica diferent per identificar, en el cas de monedes virtuals homogènies (per exemple, el bitcoin), les que s'entenen transmeses, ha de considerar-se que en cas d'efectuar-se vendes parcials de monedes virtuals que haguessin estat adquirides en diferents moments i a diferents valors, les que es transmeten són les adquirides en primer lloc (criteri FIFO ).

Imputació temporal del guany o pèrdua patrimonial

D'acord amb l'article 14 de la Llei de l'IRPF, es produirà en el moment en què es procedeixi a l'entrega de les monedes virtuals pel contribuent en virtut del contracte de compravenda, independentment del moment en què es percebi el preu de la venda, havent de, per tant, imputar-se el guany o pèrdua patrimonial produïda al període impositiu en què s'hagi realitzat aquesta entrega.

Classe de renda

L'import dels guanys o pèrdues patrimonials que es posin de manifest en les transmissions de les monedes virtuals a canvi de diners, constitueixen renda de l'estalvi conforme al que preveu l'article 46. b) de la Llei de l'IRPF i s'integren i compensen en la base imposable de l'estalvi en la forma i amb els límits establerts en l'article 49 de la mateixa Llei.

Les operacions de venda de monedes virtuals a canvi d'euros realitzades al marge d'una activitat econòmica hauran de ser incloses en la declaració de l'IRPF corresponent al període impositiu en què aquestes operacions s'hagin realitzat en l'apartat especifio "Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió o permuta de monedes virtuals per particulars" de la declaració.

Resum

Guany o pèrdua patrimonial.

Import: diferència entre valor de transmissió i d'adquisició

Imputable a l'exercici en què s'entrega la moneda en virtut del contracte de compravenda.

Renda de l'estalvi perquè procedeix de la transmissió d'un element patrimonial

b) Intercanvi d'una moneda virtual per una altra diferent

Normativa: Arts. 37.1.h), 14 i 46.b) Llei  IRPF

Delimitació

L'intercanvi d'una moneda virtual per una altra moneda virtual diferent constitueix, en la mesura en què són béns diferents, una permuta, conforme a la definició continguda en l'article 1.538 del Codi civil, que disposa: “La permuta és un contracte pel qual cadascun dels contractants s'obliga a donar una cosa per rebre una altra”.

Guany o pèrdua patrimonial

Aquest intercanvi, quan es realitza al marge d'una activitat econòmica, dona lloc a una alteració en la composició del patrimoni, ja que se substitueix una quantitat d'una moneda virtual per una quantitat d'una altra moneda virtual diferent, i amb motiu d'aquesta alteració es posa de manifest una variació en el valor del patrimoni materialitzada en el valor de la moneda virtual que s'adquireix en relació amb el valor al que es va obtenir la moneda virtual que s'entrega a canvi.

En conseqüència, l'intercanvi entre monedes virtuals diferents realitzat per un contribuent al marge d'una activitat econòmica dona lloc a l'obtenció de renda que es qualifica de guany o pèrdua patrimonial.

Per quantificar el guany o pèrdua patrimonial s'aplica la norma de valoració específica de la permuta prevista en l'article 37.1.h) de la Llei de l'IRPF conforme a la qual el guany o pèrdua patrimonial es determinarà per la diferència entre el valor d'adquisició de la moneda virtual que s'entrega i el major dels dos següents:

  • El valor de mercat de la moneda virtual entregada.

  • El valor de mercat del bé o dret que es rep a canvi.

A l'efecte de posteriors transmissions, el valor d'adquisició de les monedes virtuals obtingudes mitjançant permuta serà el valor que hagi tingut en compte el contribuent per aplicació de la regla prevista en l'esmentat article 37.1.h) com a valor de transmissió en aquesta permuta.

Pel que fa al valor de mercat corresponent a les monedes virtuals que es permuten, és el que correspondria al preu acordat per a la seva venda entre subjectes independents en el moment de la permuta.

Identificació de les monedes transmeses

Les criptomonedas d'un tipus, computables per unitats o fraccions d'unitats, tenen el seu origen en un mateix protocol informàtic i totes les del mateix tipus posseeixen les mateixes característiques, essent iguals entre si, el que confereix a les diferents unitats o fraccions d'unitats de la criptomoneda en qüestió la naturalesa de béns homogenis.

A l'efecte de determinar el corresponent guany o pèrdua patrimonial i en la mesura en què la Llei de  l' IRPF  no estableix una regla específica diferent per identificar, en el cas de monedes virtuals homogènies (per exemple, el bitcoin), les que s'entenen transmeses, ha de considerar-se que en cas d'efectuar-se vendes parcials de monedes virtuals que haguessin estat adquirides en diferents moments i a diferents valors, les que es transmeten són les adquirides en primer lloc (criteri FIFO ).

Imputació temporal del guany

Aquesta imputació es produirà, d'acord amb l'article 14 de la Llei de l'IRPF, en el moment en què es procedeixi a l'intercanvi de les monedes virtuals.

La pèrdua patrimonial que pugui originar-se en un intercanvi entre monedes virtuals diferents ha de ser objecte d'acreditació (a sol·licitud, si escau, dels òrgans de gestió i inspecció tributària) a través dels mitjans de prova generalment admesos en Dret.

Classe de renda

L'import dels guanys o pèrdues patrimonials procedents de les operacions de permuta entre monedes virtuals diferents, constitueixen renda de l'estalvi conforme al que preveu l'article 46. b) de la Llei de l'IRPF i s'integren i compensen en la base imposable de l'estalvi en la forma i amb els límits establerts en l'article 49 de la mateixa Llei:

Les operacions d'intercanvi entre monedes virtuals realitzades al marge d'una activitat econòmica hauran de ser incloses en la declaració de l'IRPF corresponent al període impositiu en què aquestes operacions s'hagin realitzat, que, si escau, hagi de presentar el contribuent en l'apartat"Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió o permuta de monedes virtuals per particulars" de la declaració.

Resum

L'intercanvi entre monedes virtuals diferents dona lloc a guany o pèrdua patrimonial.

L'alteració patrimonial es valora amb les normes específiques de les permutes.

El valor de mercat de les monedes virtuals que es permuten és el que correspondria al preu acordat per a la seva venda entre subjectes independents.

Els guanys o pèrdues són renda de l'estalvi.

c) Pèrdues patrimonials. Per no devolució de les monedes dipositades o per fallida de la plataforma de compravenda de monedes virtuals

Normativa: Arts. 14.2.k) i 45 Llei  IRPF

En aquests casos, l'import d'un crèdit no retornat al seu venciment no constitueix de manera automàtica una pèrdua patrimonial, en mantenir el creditor el seu dret de crèdit, havent d'acudir a la regla especial d'imputació temporal previst en l'article 14.2.k) de la Llei de l'IRPF per a aquests supòsits de crèdits no cobrats.

Imputació temporal de la pèrdua

Segons l'article 14.2.k) de la Llei de l'IRPF   les pèrdues patrimonials derivades de crèdits vençuts i no cobrats podran imputar-se al període impositiu en què concorri alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que adquireixi eficàcia una treu establerta en un acord de refinançament judicialment homologable als que es refereix l'article 71 bis i la disposició addicional quarta de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, o en un acord extrajudicial de pagaments als quals es refereix el Títol X de la mateixa Llei.

  2. Que, trobant-se el deutor en situació de concurs, adquireixi eficàcia el conveni en el que s'acordi una treu en l'import del crèdit conforme al que disposa l'article 133 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, cas en què la pèrdua es computarà per la quantia de la quitació.

    En un altre cas, que conclogui el procediment concursal sense que s'hagués satisfet el crèdit llevat de quan s'acordi la conclusió del concurs per les causes a les que es refereixen els apartats 1r, 4t i 5è de l'article 176 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

  3. Que es compleixi el termini d'un any des de l'inici del procediment judicial diferent dels de concurs que tingui per objecte l'execució del crèdit sense que aquest hagi estat satisfet.

Quan el crèdit fora cobrat amb posterioritat al còmput de la pèrdua patrimonial a què es refereix aquesta lletra k), s'imputarà un guany patrimonial per l'import cobrat durant el període impositiu en què es produeixi aquest cobrament

Classe de renda

En tractar-se d'una pèrdua patrimonial que no s'ha posat de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials, formarà part de la renda general, havent d'integrar-se en la base imposable general de l'IRPF (articles 45 i 48 de la Llei de l'IRPF ).

Resum

Quant import d'un crèdit no retornat al seu venciment no constitueix una pèrdua patrimonial.

S'aplica la regla especial d'imputació temporal previst en l'article 14.2.k) de la Llei de l'IRPF per a aquests supòsits de crèdits no cobrats.

Formarà part de la renda general, havent d'integrar-se en la base imposable general de l'IRPF.