Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Concepte

Respecte a les criptomonedas o monedes virtuals, podem trobar una definició legal de les mateixes en l'apartat 5 a l'article 1 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (BOE de 29 d'abril), que disposa:

“5. S'entendrà per moneda virtual aquella representació digital de valor no emès ni garantida per un banc central o autoritat pública, no necessàriament associada a una moneda legalment establerta i que no posseeix estatut jurídic de moneda o diners, però que és acceptada com a mitjà de canvi i pot ser transferida, emmagatzemada o negociada electrònicament."

Tenint en compte aquesta definició les monedes virtuals ("criptomonedas" o "tokens de pagament") es consideren, a efectes fiscals, com béns immaterials, computables per unitats o fraccions d'unitats, que no són moneda de curs legal, que poden ser intercanviats per uns altres béns, incloent altres monedes virtuals, drets o serveis, si s'accepten per la persona o entitat que transmet el bé o dret o presta el servei, i que poden adquirir-se o transmetre's generalment a canvi de moneda de curs legal.

Tenint en compte que cada moneda virtual té el seu origen en un protocol informàtic específic, diferent àmbit d'acceptació, diferent liquiditat, valor i denominació, les diferents monedes virtuals són béns diferents.