Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció i àmbit d'aplicació

De la reforma fiscal que introdueix en l'IRPF la Llei 26/2014, de 27 de novembre (BOE de 28 de novembre) va destacar especialment la figura, coneguda com "impost de sortida" o "exit tax", concebuda pel legislador com a instrument per prevenir l'evasió fiscal i mesura per garantir els ingressos tributaris.

L'impost de sortida que s'estableix en l'IRPF pretén gravar el guany patrimonial "latent" que s'hagi generat per la titularitat de les accions o participacions del contribuent que perdi tal condició pel canvi de residència, tot i que encara no s'hagi materialitzat aquest guany al no haver estat transmeses aquestes accions o participacions, doncs el desplaçament d'una persona física o a un altre país transfereix la potestat tributària a aquest últim, donant lloc, quan es tracta de patrimonis financers d'elevada quantia, a una important pèrdua d'ingressos tributaris per al país d'origen (Espanya).

Àmbit d'aplicació: requisits subjectius i objectius

Es consideraran guanys patrimonials les diferències positives entre el valor de mercat de les accions o participacions de qualsevol tipus d'entitat de la qual titularitat correspongui al contribuent, i el seu valor d'adquisició, quan es donin els següents requisits:

a) Requisits subjectius

S'aplica en el supòsit en què el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, sempre que aquest contribuent hagués tingut tal condició durant com a mínim deu dels quinze períodes impositius anteriors a l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost.

En el cas de treballadors que haguessin optat pel règim fiscal especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol, el termini de deu exercicis començarà a computar-se des del primer període impositiu que no resulti d'aplicació el règim especial.

b) Requisits objectius

Per a l'aplicació d'aquest règim és necessari a més que concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

  1. Que el valor de mercat de les accions o participacions excedeixi, conjuntament, de 4.000.000 euros.

  2. Quan no es compleixi l'anterior, que en la data de meritació de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost el percentatge de participació en l'entitat sigui superior al 25 per 100, sempre que el valor de mercat de les accions o participacions en l'esmentada entitat excedeixi 1.000.000 d'euros.

    En aquest cas únicament s'aplicarà el règim especial als guanys patrimonials corresponents a les accions o participacions a què es refereix aquesta circumstància.