Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Ajornament del pagament del deute per desplaçaments temporals

a. Situacions que donen lloc al canvi de residència i permeten l'ajornament del pagament

L'Administració tributària, amb prèvia solicitud del contribuent, pot ajornar el pagament del deute tributari que correspongui als guanys patrimonials a què es refereix aquest epígraf quan el canvi de residència es degui a una de les següents situacions:

  • Per un desplaçament temporal per motius laborals a un país o territori que no tingui la consideració de paradís fiscal.

  • Per qualsevol altre motiu, sempre que, en aquest cas, el desplaçament temporal es produeixi a un país o territori que tingui subscrit amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició internacional que contingui clàusula d'intercanvi d'informació.

En aquest ajornament resultarà d'aplicació el que disposa la LGT, i la seva normativa de desenvolupament, i específicament pel que fa a la meritació d'interessos i a la constitució de garanties per a aquest ajornament.

Vegeu els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) i els articles 44 a 54 (tots dos inclosos) del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. En concret sobre la constitució de garanties i la meritació d'interessos per a ajornaments tingui-se en compte els articles 48 i 53 Reglament General de Recaptació.

A l'efecte de constitució de les garanties aquestes podran constituir-se, totalment o parcialment, en tant resultin suficients jurídica i econòmicament, sobre els valors als que afecten els guanys per canvi de residència a les que és aplicable aquest règim especial.

b. Especialitats de l'ajornament

L'ajornament del deute tributari es regirà per les normes previstes en el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, amb les següents especialitats:

  1. Les sol·licituds hauran de formular-se dins el termini de declaració de l'IRPF corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingués tal condició com a conseqüència del canvi de residència, i en la sol·licitud haurà d'indicar-se el país o territori al que el contribuent trasllada la seva residència.

  2. L'ajornament vencerà com a màxim el 30 de juny de l'any següent a la finalització del termini dels cinc exercicis següents a l'últim que hagi de declarar-se per l'IRPF.

    No obstant això, si s'hagués ampliat l'esmentat termini conforme s'indica més endavant, el venciment de l'ajornament es prorrogarà fins al 30 de juny de l'any següent a la finalització del nou termini.

  3. En cas que el desplaçament es realitzi per motius laborals, haurà d'aportar-se un document justificatiu de la relació laboral que motiva el desplaçament emès per l'ocupador.

  4. En cas que el contribuent transmeti la titularitat de les accions o participacions amb anterioritat a la finalització del termini dels cinc exercicis següents a l'últim que hagi de declarar-se per l'IRPF per canvi de residència, l'ajornament vencerà en el termini de dos mesos des de la transmissió de les accions o participacions.

c. Termini de l'ajornament

L'ajornament del deute es concedirà per cinc exercicis.

No obstant això, quan existeixin circumstàncies que justifiquin un desplaçament temporal per motius laborals a un país o territori que no tingui la consideració de paradís fiscal de la qual durada no permeti a l'obligat tributari adquirir novament la condició de contribuent per aquest impost dins el termini dels cinc exercicis següents a l'últim que hagi de declarar-se per l'IRPF, l'obligat tributari podrà sol·licitar de l'Administració tributària l'ampliació de l'esmentat termini a l'efecte de prorrogar el venciment de l'ajornament.

L'ampliació en cap cas pot excedir cinc exercicis addicionals.

d. Sol·licitud d'ampliació del termini

La sol·licitud haurà de presentar-se en termini dels tres mesos anteriors a la finalització dels cinc exercicis següents a l'últim que hagi de declarar-se per aquest impost.

En la sol·licitud hauran de constar els motius que justifiquin la prolongació del desplaçament, així com el període de temps que es considera necessari per adquirir novament la condició de contribuent per aquest impost i s'acompanyarà de la justificació corresponent.

A la vista de la documentació aportada, l'Administració tributària decidirà sobre la procedència de l'ampliació sol·licitada, així com respecte dels exercicis objecte d'ampliació.

Podran entendre's desestimades les sol·licituds d'ampliació que no fossin resoltes expressament en el termini de tres mesos.

e. Extinció del deute objecte d'ajornament

En cas que l'obligat tributari adquireixi novament la condició de contribuent per aquest impost en qualsevol moment dins el termini dels cinc exercicis següents a l'últim que hagi de declarar-se per aquest impost sense haver transmès la titularitat de les accions o participacions, el deute tributari objecte d'ajornament quedarà extingida, així com els interessos que s'haguessin meritat.

L'esmentada extinció es produirà en el moment de la presentació de la declaració referida al primer exercici en el que hagi de tributar per aquest impost.

En aquell supòsit no serà procedent el reemborsament de cost de les garanties que s'haguessin pogut constituir.