Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Especialitats per canvi de residència a uns altres Estats de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu

Normativa: Art. 123 Reglament  IRPF

Quan el canvi de residència es produeixi a un altre Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu amb el que existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària, en els termes previstos en l'apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, el contribuent podrà optar per aplicar als guanys patrimonials les següents especialitats :

a) El guany patrimonial únicament haurà de ser objecte d'autoliquidació quan en el termini dels deu exercicis següents a l'últim que hagi de declarar-se per l'IRPF es produeixi alguna de les següents circumstàncies :

  1. Que es transmetin entre vius les accions o participacions.

  2. Que el contribuent perdi la condició de resident en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

  3. Que s'incompleixi l'obligació de comunicació a què es refereix la lletra c) d'aquest apartat.

El guany patrimonial s'imputarà a l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per l'IRPF, practicant-se, si escau, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun.

L'autoliquidació es presentarà en el termini que mitjança entre la data en què es produeixi alguna de les circumstàncies referides i el final de l'immediat següent termini de declaracions per l'impost o en el termini de declaració de l'impost corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingués tal condició com a conseqüència del canvi de residència, si aquest fora posterior.

b) En el supòsit en què es transmetin entre vius les accions o participacions al que es refereix el número 1r de la lletra a) anterior en el termini dels deu exercicis següents al canvi de residència, la quantia del guany patrimonial es minorarà en la diferència positiva entre el valor de mercat de les accions o participacions i el seu valor de transmissió.

A aquests efectes, el valor de transmissió s'incrementarà en l'import dels beneficis distribuïts o de qualssevol altres percepcions que haguessin determinat una minoració del patrimoni net de l'entitat amb posterioritat a la pèrdua de la condició de contribuent, llevat que tals percepcions haguessin tributat per l'Impost sobre la Renda de no Residents.

c) El contribuent haurà de comunicar a l'Administració tributària l'opció per aplicar les especialitats a les que ens hem referit en les lletres anteriors, el guany patrimonial posada de manifest, l'Estat al que trasllada la seva residència, amb indicació del domicili, així com les posteriors variacions, i el manteniment de la titularitat de les accions o participacions.

d) En cas que transcorregués el termini de deu anys sense haver-se produït alguna de les circumstàncies previstes en la lletra a) d'aquest apartat, no serà exigible autoliquidar el guany.

Exercici de l'opció per aplicar les especialitats

L'opció per l'aplicació de les especialitats anteriors s'exercitarà pel contribuent mitjançant comunicació a l'Administració tributària a través del model 113, aprovat per Ordre HAP/2835/2015, de 28 de desembre (BOE de 30 de desembre) en el que es farà constar, entre altres dades, els següents:

  • Identificació de les accions o participacions que donen lloc als guanys patrimonials per canvi de residència.

  • Valor de mercat de les accions o participacions.

  • Estat al que es trasllada la residència, amb indicació del domicili, així com les posteriors variacions en el domicili.

La comunicació haurà de presentar-se en el termini comprès entre la data del desplaçament i la data de finalització del termini de declaració de l'IRPF corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingués tal condició com a conseqüència del canvi de residència.