Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Especialitats per canvi de residència a un país o territori considerat com jurisdicció no cooperativa

Quan el canvi de residència es produeixi a un país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa i el contribuent no perdi la seva condició conforme article 8.2 de la Llei de l'IRPF s'aplicaran les següents especialitats :

  1. Els guanys patrimonials s'imputaran a l'últim període impositiu en què el contribuent tingui la seva residència habitual en territori espanyol, i per al seu còmput es prendrà el valor de mercat de les accions o participacions en la data de meritació d'aquest període impositiu.

  2. En cas que es transmetin les accions o participacions en un període impositiu en què el contribuent mantingui tal condició, per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial corresponent a la transmissió es prendrà com a valor d'adquisició el valor de mercat de les accions o participacions que s'hagués tingut en compte per determinar el guany patrimonial previst en aquest article.

Vegeu sobre això la definició de  jurisdicció no cooperativa que recull la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal i que es comenta en l'apartat denominat "Relació de països i territoris de jurisdicció no cooperativa" en el Capítol 10 d'aquest manual.

A aquests efectes tingui-se en compte que recentment ha estat aprovada Ordre HFP/115/2023, de 9 de febrer, per la qual es determinen els països i territoris, així com els règims fiscals perjudicials, que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives (BOE de 10 de febrer). Aquesta ordre que actualitza la llista de països i territoris que figurava en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol,  serà d'aplicació als tributs sense període impositiu meritats a partir de seu entrada en vigor i als altres tributs període impositiu del qual s'iniciï des d'aquell moment.