Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles generals

Com s'ha indicat, en aquest cas es consideren guanys patrimonials les diferències positives entre el valor de mercat de les accions o participacions de qualsevol tipus d'entitat de la qual titularitat correspongui al contribuent, i el seu valor d'adquisició.

Per al còmput de l'esmentat guany patrimonial es prendrà el valor de mercat de les accions o participacions en la data de meritació de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per l'IRPF, determinat d'acord amb les següents regles:

a) Els valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats, es valoraran per la seva cotització.

La Directiva 2004/39/CE ha estat derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94, disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

b) Els valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2014/65/ UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats, es valoraran, llevat de prova d'un valor de mercat diferent, pel major dels dos següents :

  • El patrimoni net que correspongui als valors resultant del balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la meritació de l'IRPF.

  • El que resulti de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels resultats dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de la meritació de l'IRPF.

    A aquest últim efecte, es computaran com beneficis els dividends distribuïts i les assignacions a reserves, excloses les de regularització o d'actualització de balanços.

    Atenció: tingui-se en compte que encara que l'article 95 bis de la llei de l'IRPF es refereixi a la Directiva 2004/39/CE, aquesta ha estat derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65/ UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94 disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

c) Les accions o participacions representatives del capital o patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva, es valoraran per:

  • El valor liquidatiu aplicable en la data de meritació de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost o, si no, per l'últim valor liquidatiu publicat.

  • Quan no existís valor liquidatiu es prendrà el valor del patrimoni net que correspongui a les accions o participacions resultant del balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a l'esmentada data de meritació, llevat de prova d'un valor de mercat diferent.

Imputació temporal i declaració i ingrés

Els guanys patrimonials hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període que hagi de declarar-se per l'IRPF practicant-se autoliquidació complementària, sense sanció, ni interessos de demora ni recàrrec algun, en el termini de declaració de l'impost corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingués tal condició com a conseqüència del canvi de residència.

Sobre els criteris d'imputació per canvi de residència a un altre país vegeu l'article 14.3 de la Llei de l'IRPF

Important: en l'autoliquidació complementària del 2022  els guanys patrimonials per canvi de residència fora del territori espanyol han de declarar-se en la rúbrica que correspongui a l'apartat  F4 de la declaració.

No obstant això, si l'obligat tributari adquirís novament la condició de contribuent sense haver transmès la titularitat de les accions o participacions, podrà sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació amb l'objectiu d'obtenir la devolució de les quantitats ingressades corresponents als guanys patrimonials declarats en aplicació d'aquest règim especial.

La sol·licitud de rectificació podrà presentar-se a partir de la finalització del termini de declaració corresponent al primer període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost.

Quant a l'abonament d'interessos de demora es meritaran des de la data en què s'hagués realitzat l'ingrés fins a la data en què s'ordeni el pagament de la devolució.