Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Base liquidable general i base liquidable general sotmesa a gravamen

1. Determinació de la base liquidable general

Normativa: Art. 50.1 i 3 Llei IRPF

La base liquidable general és el resultat de reduir la base imposable general en l'import de les  reduccions  fins ara comentades en aquest mateix Capítol.

Les reduccions s'apliquen a reduir la base imposable general, en l'ordre en el que s'han comentat, sense que aquesta pugui resultar negativa com a conseqüència de tals reduccions.

A aquests efectes la base liquidable general només pot ser negativa quan el sigui la base imposable general per ser els seus components negatius superiors als positius. En aquests casos, no podrà aplicar-se cap de les reduccions fins ara comentades.

Si la base liquidable general resultés negativa en els termes anteriorment comentats, el seu import haurà de ser compensat amb els de les bases liquidables generals positives que s'obtinguin durant els quatre anys següents.

La compensació haurà d'efectuar-se en la quantia màxima que permeti cadascun dels exercicis següents i sense que pugui practicar-se fora del termini, a què es refereix el paràgraf anterior, mitjançant l'acumulació a bases liquidables generals negatives d'anys posteriors.

Atenció: els imports de les bases liquidables generals negatives dels exercicis 2018 a 2021  pendents de compensar a l'inici de l'exercici, els aplicats en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com l'import de la base liquidable general negativa de 2022 que quedi pendent de compensar en els 4 exercicis següents, han de fer-se constar en l'annex C.4 de la declaració en l'apartat"Bases liquidables generals negatives pendents de compensar en els exercicis següents".

2. Determinació de la base liquidable general sotmesa a gravamen

La base liquidable general sotmesa a gravamen és el resultat d'efectuar sobre l'import del saldo positiu de la base liquidable general de l'exercici les compensacions de bases liquidables negatives procedents d'exercicis anteriors, sense que aquest resultat pugui ser negatiu.

Aquestes bases liquidables generals negatives únicament poden ser les corresponents als exercicis 2018 a 2021.

Regles de compensació en tributació conjunta

A l'efecte de les compensacions de bases liquidables negatives ha de tenir-se en compte les següents regles:

  • En el règim de tributació conjunta seran compensables, conforme a les normes generals de l'IRPF, les bases liquidables generals negatives realitzades i no compensades pels contribuents components de la unitat familiar en períodes impositius anteriors en què hagin tributat individualment.

  • En cas de tributació individual posterior, les bases liquidables generals negatives determinades en tributació conjunta seran compensables, exclusivament, per aquells contribuents als qui corresponguin d'acord amb les regles sobre individualització de rendes contingudes en la Llei de l'IRPF.