Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre resum: Reduccions de la base imposable general

Reduccions de la base imposable 

Import euros/any

Límit màxim conjunt anual

Reducció per tributació conjunta Unitats familiars integrades per ambdós cònjuges 3.400

El romanent, si n'hi hagués, reduirà la  BI de l'estalvi sense que la mateixa pugui resultar negativa

Unitats familiars monoparentals 2.150

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

A) Règim general

Aportacions:

 • a  plans de pensions
 • a mutualitats de previsió social
 • a plans de previsió assegurats
 • a plans de previsió social empresarial
 • a assegurances privades de dependència

Fins a 1.500

(Import anual màxim  per aportacions a sistemes individuals i de treball, i contribucions empresarials a sistemes de treball)

La menor de:

 • 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques de l'exercici

 • 1.500 euros

  + 8.500 si són contribucions empresarials i aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial.

  + límit addicional de 5.000 euros per a contribucions empresarials imputades per assegurances col·lectives de dependència.

Nota: cal recordar  que les aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge  NO s'inclouen dins aquests límits màxims conjunts de reducció que afecten a les aportacions i contribucions del Règim general del contribuent.

Contribucions empresarials (*):

 • a  plans de pensions
 • a mutualitats de previsió social
 • a plans de previsió social empresarial

+ Aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial.

8.500 addicionals (als 1.500) 

Primes satisfetes per l'empresa a assegurances col·lectives de dependència.

Fins a 5.000

(límit propi i independent)

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

B) Règim especifico

Aportacions a sistemes de previsió social dels que és partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent Fins a 1.000
Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat Realitzades per la persona amb discapacitat Fins a 24.250

24.250 euros

Realitzades per parents, tutor  o persona que ostenti la curatela representativa,  o cònjuge de la persona amb discapacitat Fins a 10.000

Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat

Per a cada aportante i pel conjunt de patrimonis protegits als que efectuï aportacions Fins a 24.250

24.250 euros

Per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuïn aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit Fins a 10.000

Reduccions per pensions compensatòries i anualitats per aliments a favor de persones diferents dels fills

Pagament de pensions compensatòries a favor del cònjuge La totalitat

El romanent, si n'hi hagués, reduirà la BI de l'estalvi sense que la mateixa pugui resultar negativa

Pagament d'anualitats per aliments a persones diferents dels fills

Nota: en el cas d'anualitats per aliments a favor dels fills vegeu les especialitats en la determinació de la quota íntegra en el capítol 15.

Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell

Esportistes professionals: Són els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals. Fins a 24.250

La menor de:

 • Suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques de l'exercici
 • 24.250 euros
Esportistes d'alt nivell: Són els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment 

(*)Les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions de treball o a mutualitats de previsió social dels que, al seu torn, sigui promotor i, a més, partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels que, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran com contribucions empresarials