Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reducció per tributació conjunta

Normativa: Art. 84.2.3º i 4a Llei  IRPF 

Unitats familiars integrades per ambdós cònjuges

En declaracions conjuntes d'unitats familiars integrades per ambdós cònjuges  no separats legalment i, si n'hi hagués, els fills menors que convisquin, així com els majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, la base imposable es reduirà en 3.400 euros anuals.

Unitats familiars monoparentals

En declaracions conjuntes d'unitats familiars monoparentals, és a dir, les formades, en els casos de separació legal o quan no existeixi vincle matrimonial, pel pare o la mare i tots els fills menors o majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada (o a curatela representativa) que convisquin amb un o una altra,  la base imposable es reduirà en 2.150 euros anuals.

Com a conseqüència de la  Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica (BOE de 3 de juny), les resolucions judicials per les quals s'establia la pròrroga o rehabilitació de la pàtria potestat només tindran en compte mentre no es dicti una nova resolució judicial que la substitueixi.

Així mateix, després de l'esmentada Llei 8/2021,  les referències realitzades en l'article 82 de la Llei de l'IRPF a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, han d'entendre's fetes a les resolucions judicials que estableixin la curatela representativa per als  fills majors d'edat amb discapacitat quan aquesta sigui exercida per la persona o persones a les que els correspondria la pàtria potestat si el fill fora menor d'edat.

Important: no s'aplicarà aquesta reducció quan el contribuent convisqui amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seva unitat familiar.

La reducció que procedeixi de les comentades s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general, sense que pugui resultar negativa com a conseqüència de tal minoració. El romanent, si n'hi hagués, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc podrà resultar negativa.

Important: tingui-se en compte que en el cas d'unitats familiars a què es refereix l'article 82.1 de Llei de  l' IRPF, formades per contribuents d'aquest impost i per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, es va establir, amb efectes des de l'1 de gener de 2018, una deducció sobre la quota que es comenta en el Capítol 16  del manual. Amb l'esmentada deducció es pretén, atès que tals unitats familiars no poden optar per declarar conjuntament, equiparar la seva quota a pagar a la que hagués suportat el contribuent en cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya.

No obstant això, aquesta nova deducció no és aplicable quan algun dels membres integrats en la unitat familiar hagués optat per tributar conforme al règim fiscal especial aplicable als  treballadors desplaçats a territori espanyol  previst en l'article 93 de la Llei de  l' IRPF  al que ens referim en el Capítol 2 d'aquest manual.