Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Beneficiaris i aportantes

Beneficiaris

La Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat (BOE de 19 de desembre), objecte del qual és regular nous mecanismes de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, ha creat la figura del patrimoni especialment protegit, que queda immediata i directament vinculat a la satisfacció de les necessitats vitals de les persones amb discapacitat. Així mateix, l'esmentada Llei estableix un conjunt de mesures tendents a afavorir la constitució d'aquests patrimonis i l'aportació, a títol gratuït, de béns i drets als mateixos.

Poden ser  titulars dels patrimonis protegits exclusivament les persones afectades pels següents graus de discapacitat:

 • Discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100.

 • Discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100.

Aportantes

Ha de distingir-se entre:

1. Contribuents aportacions de les quals donen dret a la reducció en l'IRPF

Donaran dret a reduir la base imposable general de l'IRPF del aportante, les aportacions al patrimoni protegit de la persona amb discapacitat efectuades, en diners o en espècie, pels següents contribuents:

 1. Els que tinguin amb la persona amb discapacitat una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.

 2. El cònjuge de la persona amb discapacitat.

 3. Els que tinguessin a càrrec seu a la persona amb discapacitat en règim de tutela o acolliment.

  Atenció: en relació amb la tutela tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, de reforma del Codi civil, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, les referències contingudes en la Llei de l'IRPF a la mateixa, per al cas de la gent gran d'edat amb discapacitat, poden entendre's referides:

  - d'una banda, als tutors designats per resolucions judicials anteriors a la Llei 8/2021 (mentre no s'hagués dictat una nova resolució judicial que les substituís per noves mesures adaptades a la Llei 8/2021), i,

  - d'altra banda, als curadors amb funcions representatives designats amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 (tant en resolucions judicials relatives a casos de noves situacions de discapacitat, com en resolucions judicials dictades en substitució d'unes altres resolucions anteriors a aquesta Llei 8/2021).

2. Contribuents aportacions de les quals no donen  dret a la reducció en l'IRPF

No generen dret a reducció les següents aportacions:

 1. Les aportacions d'elements afectes a l'activitat efectuades pels contribuents de l'IRPF que realitzin activitats econòmiques.

 2. Les aportacions respecte de les que el aportante tingui coneixement, a la data de meritació de l'impost, que han estat objecte de disposició pel titular del patrimoni protegit.

 3. Les aportacions efectuades per la pròpia persona amb discapacitat titular del patrimoni protegit.