Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre: Separacions judicials, divorcis o nul·litats (amb fills): Tributació conjunta i aplicació del mínim per descendents

Declaració de l'IRPFFills amb els següents requisitsCondicions de la resolució o del conveniQui li ho aplica  en l'IRPF
Separacions judicials, divorcis o nul·litats (amb fills):  fiscalitat en l'IRPF
Opció per tributar conjuntament amb els fills
 • Fills menors de 18 anys, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests i
 • Fills majors d'edat que abans del 3 de setembre de 2021 haguessin estat declarats judicialment incapacitats, subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
 • Fills majors d'edat per als quals s'hagi declarat a partir del 3 de setembre de 2021 judicialment la curatela representativa.
Sense guàrdia i custòdia
compartida
Correspon al progenitor que tingui atribuïda la guàrdia i custòdia dels fills a la data de meritació de l'impost, això és, a 31 de desembre
Amb guàrdia i custòdia
compartida

L'opció per tributar conjuntament amb els fills pot exercitar-la qualsevol dels dos progenitors (però només un d'ells)

No obstant això si mor un dels progenitors durant l'exercici en un dia diferent de 31 de desembre, només el progenitor supervivent pot presentar declaració conjunta amb el descendent.

Mínim per
descendents
 • Fills menors de 25 anys
 • Fills amb discapacitat, sigui quin sigui la seva edat,

Que compleixin els següents requisits:

1r) Que convisquin amb el contribuent o depenguin econòmicament d'ell

2n) Que no hagin obtingut en l'exercici rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les rendes exemptes de l'IRPF.

Convivència
 • Si la guarda i custòdia és compartida, es prorratejarà el mínim entre els dos progenitors
 • Si la guarda i custòdia no és compartida, el progenitor que tingui atribuïda la guarda i custòdia o una vegada extingida aquesta el progenitor amb el que convisquin els fills tindrà dret a la totalitat del mínim per descendents, llevat del que ha indicat en el supòsit següent [dependencia económica] .
Dependència econòmica

Els progenitors que no convisquin amb els fills, però els prestin aliments per resolució judicial, podran optar per:

 • l'aplicació del mínim per descendents, o
 • per l'aplicació del tractament previst per la Llei de  l'  IRPF per a les referides anualitats per aliments

Canvi de criteri: les resolucions del TEAC de 29-05-2023, en unificació de criteri, han establert que, en aquests casos, s'aplicarà únicament el règim previst per a les anualitats per aliments, sense que pugui optar pel mínim per descendents.

3r) Que els fills menors de 25 anys o amb discapacitat, sigui quin sigui la seva edat, no presentin declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros. Si el fill declara conjuntament amb un dels pares
 • Si el fill té rendes superiors a 1.800 euros, el progenitor amb el que tributi conjuntament s'aplica tot el mínim per descendents i l'altre en cap cas tenen dret al mínim.

  No obstant això, si mor un dels progenitors en un dia diferent del 31 de desembre tot el mínim serà per al progenitor supervivent que tributi conjuntament amb el fill.

 • Si el fill té rendes iguals o inferiors a 1.800 euros es prorrategés el mínim en cas de guàrdia i custòdia compartida o convivència amb els dos pares o en el cas de dependència econòmica quan el progenitor no opti per aplicar anualitats per aliments.
Si el fill declara individualment
 • Si el fill té rendes iguals o inferiors a 1.800 euros, els contribuents amb dret poden aplicar el mínim per descendents, sempre que es compleixin els restants requisits exigits.
 • Si les rendes són superiors a 1.800 euros, cap d'ells pot aplicar el mínim per descendents.