Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mínim per ascendents

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Informador de Renda», on podrà consultar el mínim corresponent a l'ascendent amb el que conviu i requisits que ha de complir, així com  els increments  que li corresponguin per raó de la seva edat o el seu grau de discapacitat.

Normativa: Arts. 59 i 61 Llei IRPF

Concepte

A l'efecte de l'aplicació del mínim per ascendents, tenen tal consideració els pares, avis, besavis, etc. dels qui descendeixi el contribuent i que estiguin units a aquest per vincle de parentesc en línia recta per consanguinitat o per adopció, sense que s'entenguin incloses les persones unides al contribuent per vincle de parentesc en línia col·lateral (oncles, o oncles avis) o per afinitat (sogres).

Requisits

Els ascendents han de complir els següents requisits per donar dret a l'aplicació del mínim corresponent:

 1. Que l'ascendent sigui major de 65 anys a la data de meritació de l'impost (normalment el 31 de desembre) o, sigui quin sigui la seva edat, que es tracti d'una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

 2. Que convisquin amb el contribuent, com a mínim, la meitat del període impositiu. Pel que fa a aquest requisit, es considera que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats.

 3. Que l'ascendent no hagi obtingut en l'exercici 2022 rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les exemptes de l'impost.

  Important: el concepte de renda anual, a aquests efectes, està constituït per la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari, i d'activitats econòmiques), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació. Ara bé, els rendiments han de computar-se pel seu import net, això és, una vegada deduïdes les despeses però sense aplicació de les reduccions corresponents, llevat en el cas de rendiments del treball, en què es podran tenir en compte la reducció prevista en l'article 18 de la Llei de l'IRPF en aplicar-se amb caràcter previ a la deducció de despeses.

 4. Que l'ascendent no presenti declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

Quanties aplicables

 • 1.150 euros anuals per cada ascendent d'edat superior a 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat.

 • 1.400 euros anuals addicionals, per cada ascendent d'edat superior a 75 anys.

En cas de defunció d'un ascendent que generi dret al mínim per aquest concepte, la quantia aplicable és de 1.150 euros.

Condicions per a l'aplicació del mínim per ascendents

 1. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que han de tenir-se en compte per a l'aplicació de les esmentades reduccions es realitzarà tenint en compte la situació existent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de defunció del contribuent si aquest mor en un dia diferent del 31 de desembre).

  No obstant això, si l'ascendent mor durant l'any només es genera dret al mínim per ascendent quan hagi existit convivència amb el contribuent durant, com a mínim, la meitat del període transcorregut entre l'inici del període impositiu i la data de defunció.

 2. Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim respecte dels mateixos ascendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, cas en què correspondrà als del següent grau.