Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En general

La determinació de les quotes íntegres de l'IRPF es realitza a partir dels dos components en els que es divideix la base liquidable del contribuent:

  • Base liquidable general a la que s'apliquen els tipus progressius de les escales estatal i autonòmica.

  • Base liquidable de l'estalvi a la que s'apliquen els tipus de les seves corresponents escales estatal i autonòmica.

    Sobre aquest esquema general s'incorporen determinades especialitats derivades, per una part, de la pròpia naturalesa de l'IRPF com tribut cedit parcialment a les Comunitats Autònomes i, per una altra, del règim liquidatori específic assignat al mínim personal i familiar, a les rendes exemptes, excepte per determinar el tipus de gravamen aplicable als restants rendes, també denominades "rendes exemptes amb progressivitat" i a les anualitats per aliments a favor dels fills satisfets per decisió judicial.

Gravamen estatal i gravamen autonòmic

L'IRPF és un impost cedit amb caràcter parcial, amb el límit del 50 per 100, en els termes establerts en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes, modificada, per última vegada a l'efecte de l'IRPF, per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre (BOE de 19 de desembre).

Com a conseqüència de la cessió de l'IRPF, dins el procediment liquidatori de l'impost es distingeixen dues fases: una estatal i una altra autonòmica. Així, tant la base liquidable general com la base liquidable de l'estalvi se sotmeten a un gravamen estatal i a un gravamen autonòmic, que donen lloc a una quota estatal i una altra autonòmica. A partir d'aquesta última, es determina la part de deute tributari que se cedeix a cada Comunitat Autònoma de règim comuna.

Quant a la quota autonòmica, cal destacar que les Comunitats Autònomes de règim comuna poden, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre (BOE de 19 de desembre),  assumir competències normatives en la determinació de l'import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del gravamen autonòmic i sobre l'escala autonòmica aplicable a la base liquidable general.

Respecte a l'import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del gravamen autonòmic, tant les Comunitats Autònomes d'Andalucía, de Galícia,  d'Illes Balears, de La Rioja com les Comunitats de Castilla y León, de Madrid i de València, han aprovat els imports del mínim personal i familiar que hauran d'utilitzar els contribuents residents el 2022 en el seu territori per al càlcul del gravamen autonòmic. Aquests imports autonòmics es comenten en el Capítol 14.

A la Comunitat de Castilla y León (perquè els seus imports no difereixen) així com a la resta de les Comunitats Autònomes que no  han exercit tal competència normativa, se'ls aplica els imports del mínim personal i familiar establert en la Llei de l'IRPF.

Quant a les escales autonòmiques, totes les Comunitats autònomes tenen aprovades, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei 22/2009, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, i en l'article 74 de la Llei de l'IRPF, les corresponents escales autonòmiques aplicables en l'exercici 2022  que més endavant es detallen.

No obstant això, als contribuents amb residència habitual a Ceuta i Melilla els resulta aplicable l'escala autonòmica recollida en l'article 65 de la Llei del IRFF (disposició addicional trenta-dosena Llei IRPF).

Així mateix, en el cas de contribuents amb residència habitual a l'estranger per concórrer alguna de les circumstàncies a les que es refereix els articles 8.2 i 10.1 de la Llei de l'IRPF, la determinació de la quota íntegra total presenta certes especialitats comentari del qual es realitza en un apartat específic d'aquest Capítol ("Gravamen aplicable a contribuents de l'IRPF residents a l'estranger ").

Aplicació del mínim personal i familiar

Normativa: Arts. 63.1.2º i 74.1.2º Llei  IRPF

Amb l’objecte d'assegurar un mateix estalvi fiscal per a tots els contribuents amb igual situació personal i familiar, sigui quin sigui el seu nivell de rendes, en l'actual Llei de l'IRPF el mínim personal i familiar no redueix la renda del període impositiu, sinó que forma part de la base liquidable general fins a l'import d'aquesta última i, si escau, de la base liquidable de l'estalvi per la resta.

L'aplicació del mínim personal i familiar i la determinació de les quotes íntegres de l'IRPF, es representen de forma gràfica en l' esquema que figura en el següent apartat: