Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Delimitació i condicions per a la seva aplicació

Des de l'1 de gener de 2018, i amb la intenció d'adequar la nostra normativa al Dret de la Unió Europea, s'estableix aquesta  deducció sobre la quota a favor d'aquells contribuents integrants d'una unitat familiar en la que un dels seus membres resideixi en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, el que els impedeix presentar declaració conjunta. D'aquesta manera s'equipara la quota a pagar del contribuent resident en territori espanyol a la que hagués suportat en cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya.

Condicions per a l'aplicació de la deducció

La deducció es podrà aplicar per aquells contribuents que compleixin les següents condicions:

 • Que formi part d'una de les següents modalitats d'unitat familiar a què es refereix l'article 82.1 de la Llei de l'IRPF :

  1. La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si els hagués:

  • Els fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests.

  • Els fills grans d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

  2. En els casos de separació legal, o quan no existís vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o un altre i que reuneixin els requisits a què es refereix la regla 1a d'aquest article.

 • Que la unitat familiar estigui formada per contribuents per l'IRPF i per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

 • Que en l'Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu en el que resideixi qualsevol dels membres de la unitat familiar existeixi normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la  LGT, que sigui d'aplicació.

  En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

  Atenció: tingui-se en compte que, amb  efectes 11 de juliol de 2021, l'article setzè de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc (BOE de 10 de juliol) ha modificat la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, substituint, d'acord amb els nous paràmetres internacionals, els conceptes de  paradisos fiscals, països o territoris amb els que no existeixi efectiu intercanvi d'informació, o països de nul·la o baixa tributació, pel de  jurisdiccions no cooperatives.

  Així mateix, l'esmentada Llei 11/2021 afegeix  una nova disposició addicional dècima a la Llei 36/2006, en què s'estableix  en l'apartat 2 que "S'entendran suprimides les referències efectuades als apartats 2, 3 i 4 de la disposició addicional primera d'aquesta Llei, en la seva redacció anterior a l'entrada en vigor de la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i de transposició de la Directiva (UE ) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc".

  Per part seva, l'apartat 3  de la nova disposició addicional dècima de la Llei 36/2006 assenyala que "L as referències normatives efectuades a Estats amb els que existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària o en matèria tributària, s'entendran efectuades a Estats amb els que existeixi normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sigui d'aplicació ".

Supòsits exclosos de l'aplicació de la deducció

No resultarà d'aplicació aquesta deducció quan algun dels membres de la unitat familiar: