Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Aplicació de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

Després del tancament de l'òptica en la que treballaven quatre treballadors de la mateixa decideixen obrir un nou establiment d'aquest tipus a Saragossa per a la qual cosa constitueixen el gener de 2022 la societat anònima XX amb un capital inicial de 300.000 euros (300 accions).

El senyor J.A.S.M, resident a Saragossa (antic clienta de l'òptica que es va tancar) decideix invertir en el nou negoci i subscriu l'any 2022 un total de 70 accions de la societat anònima “XX ”:

  • 30 accions el març (30.000 euros)

  • 40 accions el novembre (40.000 euros)

Determinar l'import de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació el 2022  posat que  es compleixen els requisits exigits per aplicar la mateixa.

Solució:

Nota prèvia: els contribuents residents en la Comunitat Autònoma d'Aragón poden aplicar en l'exercici 2022 tant la deducció estatal per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació com la deducció autonòmica. No obstant això, d'acord amb la normativa autonòmica aplicable en l'exercici 2022 el contribuent només pot aplicar la deducció autonòmica sobre la quantia invertida que superi la base màxima de la deducció estatal per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació prevista en l'esmentat article 68.1 de la Llei de l'IRPF.

Import total invertit el 2022 (30.000 + 40.000) = 70.000

Deducció en la quota íntegra estatal

  • Import de la inversió amb dret a deducció (1) = 60.000

    • Base màxima de deducció: 60.000

    • Base efectiva de deducció: 70.000

  • Import de la deducció (60.000 x 30%)  = 18.000

Deducció en la quota íntegra autonòmica

  • Import de la inversió amb dret a deducció (2) = 10.000

  • Import de la deducció (10.000 x 20%) (3) = 2000

Notes a l'exemple:

(1) Les quantitats invertides el 2022 tindran dret a la deducció sempre que compleixin els requisits exigits per l'article 68.1.1.º de Llei de l'IRPF tenint com a base màxima de deducció, des de l'1 de gener de 2018, la quantitat de 60.000 euros anuals. Tingui-se en compte, a més, que si les accions es mantenen un mínim de 3 anys des de la data de la inversió, la seva venda o transmissió podrà beneficiar-se de l'exempció del guany patrimonial que es generi sempre que l'import obtingut es reinverteixi en accions d'empreses noves o de recent creació. (Tornar)

(2) Els 10.000 euros dels 70.000 invertits el 2022 que superen la base màxima de la deducció estatal poden servir de base de la deducció  per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació establerta per la Comunitat Autònoma Aragón en l'exercici de les seves competències, sempre que compleixin els requisits i condicions exigides. (Tornar)

(3) En la deducció autonòmica el percentatge de deducció aplicable és del 20 per 100 amb un import màxim de 4.000 euros que en aquest cas no se superen. (Tornar)