Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Objecte, base màxima i percentatge de la deducció

Objecte de la deducció

Els contribuents podran aplicar aquesta deducció per les quantitats satisfetes en l'exercici per a la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació quan es compleixin els requisits i condicions que més endavant s'indiquen, podent, a més d'aportar capital, col·laborar amb els seus coneixements empresarials o professionals en el desenvolupament de l'entitat en la que inverteixen en els termes que estableixi l'acord d'inversió entre el contribuent i l'entitat.

A l'efecte d'aquesta deducció, pot considerar-se que és una inversió vàlida que permet gaudir de la mateixa la realitzada pel qual, en una ampliació de capital d'una societat de nova o recent creació, aporta un crèdit que té davant la mateixa, sempre que es compleixin els altres requisits que exigeix l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF. Vegeu sobre això la Resolució del   TEAC d'1 de juny de 2020, Reclamació número 00/06580/2019,  recaiguda en recurs d'alçada per a la unificació de criteri.

Atenció : aquesta deducció és exclusivament estatal i, per això, minora només la quota íntegra estatal.

Base  de deducció i import màxim

La base màxima de deducció és de  60.000 euros anuals  i està formada pel valor d'adquisició de les accions o participacions subscrites.

Les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions no deduïdes per excedir la base màxima anual de deducció no podran deduir-se en els exercicis següents.

No formarà part de la base de deducció  les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions quan respecte d'aquestes quantitats el contribuent  practiqui una deducció establerta per la Comunitat Autònoma en l'exercici de les seves competències.

A més, quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l'aplicació de l'exempció per reinversió regulada en l'article 38.2 de la Llei de l'IRPF,  únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites la part de la reinversió que excedeixi l'import total obtingut en la transmissió d'aquelles. 

En cap cas es pot practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin la quantia de 60.000 euros anuals, abans esmentada.

Respecte a  l' exempció per reinversió  de guanys patrimonials obtinguts per la transmissió d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació  vegeu  el Capítol 11.

Percentatge de deducció

El percentatge de deducció aplicable sobre les quantitats satisfetes en l'exercici per la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació, en els termes anteriorment comentats, és el 30 per 100.