Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Requisits i condicions per a la seva aplicació

1. Requisits que ha de complir l'entitat en la que s'inverteixi

 Normativa: Art. 68.1.2º Llei IRPF

L'entitat accions de les quals o participacions s'adquireixin ha de complir els següents requisits:

 1. Revestir  la forma  de societat anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, societat anònima Laboral o Societat de Responsabilitat Limitada Laboral, en els termes previstos en el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i en la Llei 4/1997, de 24 de març, de Societats Laborals, i  no estar admesa a negociació en cap mercat organitzat.

  Aquest requisit haurà de complir-se durant cada any de tinença de l'acció o participació.

 2. Exercir una activitat econòmica  que compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa.

  En particular, no podrà tenir per activitat la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari a què es refereix l'article 4.8.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, en cap dels períodes impositius de l'entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació.

 3. L' import de la xifra dels fons propis  de l'entitat no podrà ser superior a  400.000 euros  en l'inici del període impositiu de la mateixa en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.

  Quan l'entitat formi part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import dels fons propis es referirà al conjunt d'entitats pertanyents a aquest grup.

2. Condicions que han de complir les accions o participacions en les que s'inverteixi

Normativa: Art. 68.1.3º Llei IRPF

Han de complir-se també les següents condicions:

 1. Les  accions o participacions en l'entitat han d'adquirir-se  pel contribuent bé en  el moment de la constitució  d'aquella o mitjançant ampliació de capital efectuada durant els tres anys següents a aquesta constitució i  romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.

 2. La  participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseeixin en la mateixa entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs,  no pot ser, durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació, superior al 40 per 100  del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 3. Que no es tracti d'accions o participacions en una entitat a través de la qual s'exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat.

3. Requisits formals

Normativa: Art. 68.1.5º Llei IRPF

El compliment d'aquests requisits  ha de ser acreditat mitjançant certificació expedida per aquesta entitat  durant el període impositiu en el que es va produir l'adquisició de les mateixa.

Per fer-ho, l'entitat que compleixi els requisits ha de  presentar una declaració informativa en relació amb el compliment de requisits, identificació dels seus accionistes o partícips, percentatge i període de tinença de la participació.

Nota: l'obligació de presentar una declaració informativa per les entitats de nova o recent creació i la informació que ha d'incloure s'estableix en l'article 69.1 del Reglament de l'IRPF.

Així mateix,  en relació amb  aquesta declaració informativa vegeu l'Ordre HAP/2455/2013, de 27 de desembre, per la qual s'aprova el model 165, “Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació” i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació, i es modifica l'Ordre de 27 de juliol de 2001, per la qual s'aproven els models 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651, en euros, així com el model 777, document d'ingrés o devolució en el cas de declaracions-liquidacions extemporànies i complementàries, i per la qual s'estableix l'obligació d'utilitzar necessàriament els models en euros a partir de l'1 de gener de 2002 (BOE del 31).