Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quantitats satisfetes amb dret a deducció i base màxima deduïble

Base de deducció

Amb subjecció al límit de 9.040 euros, la base de la deducció està constituïda per  les quantitats satisfetes pel contribuent en l'exercici  per a l'adquisició, construcció,  rehabilitació i ampliació de l'habitatge habitual, incloses les despeses i tributs originats que hagin sigut a càrrec del contribuent, com ara  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, IVA, honoraris d'arquitecte i aparellador, llicència d'obres, declaració d'obra nova, despeses de notaria i registre, despeses d'agència,  etc.

Tractant-se d'inversió mitjançant finançament aliè , la deducció es practicarà a mesura que es vagi tornant el principal del préstec i s'abonin, si escau, els corresponents interessos, sempre que es compleixin tots els requisits exigits per a l'aplicació de la deducció.

La novació, subrogació o la substitució d'un préstec o crèdit per un altre, fins i tot la seva ampliació, sigui quina sigui la forma acordada-amb les garanties i condicions que qualsevol d'ells tingui-, no suposa entendre que en aquell moment conclou el procés de finançament de la inversió corresponent ni que s'esgoten les possibilitats de practicar la deducció. Únicament implica la modificació de les condicions de finançament inicialment acordades, sempre que, evidentment, el préstec resultant es dediqui efectivament a l'amortització de l'anterior.

Per això, les anualitats (quota d'amortització i interessos) i altres quanties que se satisfacin pel préstec o crèdit resultant-en la seva constitució, vida i cancel·lació-, en la part proporcional que, del total capital obtingut en aquest, sigui atribuïble a l'amortització o cancel·lació del préstec originari-quan aquest  s'hagi destinat exclusivament a l'adquisició de l'habitatge habitual-, inclosa si escau la cancel·lació registral hipotecària, donaran dret a deducció per inversió en habitatge habitual, formant part de la base de deducció del període impositiu en què se satisfacin, sempre que es compleixin els altres requisits legals i reglamentaris exigits. En el cas d' ampliació del principal, si en la seva totalitat es destinés a cobrir estrictament els costos associats a la cancel·lació del préstec primigeni, també podrà ser objecte de deducció. Al contrari, no serà susceptible d'integrar la base de deducció la part proporcional de les indicades anualitats que es corresponguessin amb l'increment del principal, que s'hagués destinat a finançar altres coses, diferents de la pròpia adquisició de l'habitatge, sigui qual fos.

Respecte del nou préstec o crèdit, el contribuent haurà de poder acreditar la seva destinació vinculada a l'habitatge i la justificació de la seva devolució.

En el cas del contribuent que en virtut de sentència judicial de divorci satisfà la totalitat dels pagaments del préstec per a l'adquisició de l'habitatge habitual que en el seu moment li va ser concedit conjuntament a ambdós cònjuges i per de la qual amortització venien practicant els dos abans d'1 de gener de 2013 la deducció per adquisició d'habitatge habitual, té dret a l'aplicació d'aquesta deducció per la totalitat de les quantitats pagades per tal concepte encara que només sigui propietari del 50% de l'habitatge per no haver-se liquidat la societat de guanys, tant en cas que l'habitatge continuï tenint per a ell i els fills comuns la condició d'habitual com en cas que l'habitatge tingui aquesta condició per als fills comuns i l'altre progenitor. Vegeu sobre això la Resolució del TEAC de  23 de  novembre de 2021, Reclamació número 00/00629/2021,  recaiguda en recurs extraordinari d'alçada en unificació de criteri. 

En aquests supòsits, formaran part de la base de la deducció, a més de l'amortització del capital i dels  interessos, les altres despeses derivades d'aquest finançament entre els que poden citar-se  els següents:

  • El cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès dels préstecs hipotecaris  regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica (BOE de 12 de novembre). En el cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

  • Les primes dels contractes d'assegurança de vida i d'incendis, sempre que estiguin inclosos en les condicions dels préstecs hipotecaris obtinguts per a l'adquisició (o, si escau,  per a la construcció), rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual.

Important: d'acord amb la disposició addicional quaranta-cinquena Llei IRPF no s'integraran en la base de la deducció per inversió en habitatge habitual ni de les deduccions per aquest concepte establerts per la Comunitat Autònoma les següents quantitats:

  • Les quantitats que per l'aplicació de clàusules terra haguessin estat satisfetes pel contribuent el 2022, quan abans de finalitzar el termini de presentació d'autoliquidació de l'IRPF per aquest exercici s'assoleixi un acord de devolució de les mateixes amb l'entitat financera, o tal devolució sigui procedent com a conseqüència de l'execució o compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.

  • Aquelles quantitats satisfetes en exercicis anteriors pel contribuent en aplicació de les clàusules terra objecte de la devolució que es destinin directament per l'entitat financera en l'exercici, després de l'acord amb el contribuent afectat, sentència o laude arbitral, a minorar el principal del préstec.

Base màxima d'inversió deduïble

Normativa: Art. 68.1 1a  Llei IRPF, redacció a 31-12-2012

La base màxima de deducció per a inversions en adquisició, rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual és de 9.040 euros anuals.

Aquest límit serà únic per al conjunt dels conceptes d'inversió ressenyats i s'aplicarà en idèntica quantia en tributació conjunta.

L'excés de les quantitats invertides sobre aquests imports no pot traslladar-se a exercicis futurs.

En cas d'extinció d'un condomini sobre l'habitatge habitual a partir de l'1 de gener de 2013, si una de les parts obté el 100 per 100 de l'habitatge, tindrà dret a aplicar-se el 100 per 100 de la deducció per adquisició d'habitatge habitual, fins a un total de 9.040 euros de base, sempre que s'hagués aplicat en un exercici anterior a 2013 aquesta deducció en el percentatge corresponent a la seva participació en el condomini.

En aquest cas, l'aplicació de la deducció per la part adquirida fins a completar el 100 per 100  del ple domini de l'immoble tindrà com a límit l'import que hauria tingut dret a deduir-se des de la data d'extinció del condomini el comuner que deixa de ser titular de l'immoble si aquesta extinció no hagués tingut lloc. La deducció estarà condicionada també a què al comuner que deixa de ser propietari no se li hagués esgotat a la data d'extinció del condomini la possibilitat de seguir practicant la deducció per adquisició d'habitatge habitual. Vegeu sobre això la Resolució del TEAC d'1 d'octubre de 2020, Reclamació número 00/00561/2020, recaiguda  en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri.