Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Conceptes que no donen dret a deducció

A l'efecte de la deducció, en cap cas tenen la consideració d'inversió en habitatge habitual els següents conceptes:

  1. Les despeses de conservació i reparació  efectuats regularment amb la finalitat de mantenir l'ús normal dels béns materials, com el pintat, revocación o arranjament d'instal·lacions i similars.

  2. Les despeses de substitució d'elements  com ara instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat i d'altres.

  3. Les millores, entenent per tals les obres que redunden en un augment de la capacitat o habitabilitat dels immobles, o en un allargament de la seva vida útil.

  4. Les places de garatge  adquirides conjuntament amb l'habitatge que excedeixin dos.

  5. L'adquisició de places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives  i, en general, els annexos o qualsevol altre element que no constitueixi habitatge pròpiament dit,  sempre que s'adquireixin independentment d'aquesta.