Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Percentatges de deducció

Els percentatges de deducció aplicables en l'adquisició, rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual són els que s'indiquen en el quadre següent:

InversióTram estatal de la deduccióTram autonòmic de la deducció
Catalunya Restants Comunitats Autònomes (2)
Amb caràcter general Règim especial (1)
Inversió realitzada en l'exercici fins a 9.040 euros 7,5% 7,5% 9% 7,5%

Notes al quadre:

(1)  El règim especial (9%) és aplicable pels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya que van adquirir el seu habitatge habitual abans del 30-07-2011 o van satisfer quantitats per a la construcció de l'habitatge habitual abans del 30-07-2011 (no inclou la rehabilitació ni l'ampliació de l'habitatge habitual) i es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Tenir 32 anys o menys d'edat en la data de meritació de l'IRPF.
  • Haver estat en l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.
  • Formar part d'una unitat familiar que inclogui almenys un fill en la data de meritació de l'IRPF.

Per poder gaudir del percentatge del 9 per 100 de deducció, és necessari que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no sigui superior a 30.000 euros. En cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tingui dret a la deducció per haver realitzat inversions en l'habitatge habitual en l'exercici. (Tornar)

(2) Inclou els restants Comunitats Autònomes de règim comú i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla a les que s'aplica l'article 78.2 de la Llei IRPF, en la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012. (Tornar)