Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Qui tenen dret a aquesta deducció?

Tindran dret a aplicar el règim de deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats satisfetes en l'exercici 2022, els contribuents que compleixin els següents requisits:

  1. Si es tracta d'adquisició d'habitatge habitual, quan l'habitatge s'hagi adquirit jurídicament amb anterioritat a 1 de gener de 2013 o amb posterioritat a aquesta data, sempre que en aquest últim cas s'haguessin satisfeta quantitats per a la construcció de la mateixa abans de l'1 de gener de 2013 i la finalització de les obres  s'hagués produït en els terminis que fixava la normativa de l'IRPF aplicable addicionant, si escau, el període de suspensió establert per la disposició addicional novena del Reial Decret llei 11/2020.

  2. Si es tracta d'obres de rehabilitació de l'habitatge habitual, quan s'hagin satisfeta quantitats per tal concepte amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que a més les obres  s'acabessin abans d'1 de gener de 2017.

  3. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de gener de 2013 per obres d'ampliació de l'habitatge habitual, sempre que les esmentades obres s'haguessin acabat abans d'1 de gener de 2017.

En qualsevol cas, és necessari que el contribuent hagi practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes per a l'adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació d'aquest habitatge en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de gener de 2013, llevat que no hagués pogut practicar-se per no superar a les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que haguessin estat objecte de deducció en integrar bases efectives de deducció, més, si escau, l'import de guanys patrimonials exempts per reinversió.

Novetat 2022: desaparició de la modalitat de construcció el 2022 i aplicació del règim transitori.

L'article 55 del Reglament de l'IRPF, en la redacció vigent a 31 de desembre de 2012, assimilava a l'adquisició de l'habitatge habitual la seva “construcció” en els supòsits en els que el contribuent hagués satisfet directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o hagués entregat quantitats a compte al promotor d'aquelles, sempre que les obres finalitzessin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió o, en els supòsits excepcionals previstos en els apartats 3 i 4 de l'esmentat article 55 del Reglament, es concedís una ampliació d'aquest termini que no podia excedir, en cap cas, de quatre anys més més.

Com a conseqüència de l'anterior, l'aplicació del règim transitori de la deducció en la modalitat de "construcció de l'habitatge habitual "exigia:

1r. Que el contribuent hagués practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes per la construcció d'aquest habitatge en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de gener de 2013 (llevat que hagués resultat d'aplicació el que disposa l'article 68.1.2º de la Llei de l'IRPF en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012) i

2n. Que les esmentades obres, computat el termini de 4 anys, haguessin acabat, en qualsevol cas , abans d'1 de gener de 2017 o, en el cas d'ampliació, com a màxim fins al  19 de març  de 2021, produint-se també l'adquisició jurídica de l'habitatge.

Precisió: a l'efecte del còmput del termini de quatre anys per al cas d'ampliació del termini de finalització de les obres i adquisició jurídica de l'habitatge en els termes assenyalats, no s'ha tingut en compte el període comprès des del 14 de març fins al 30 de maig, en virtut del que disposa la disposició addicional novena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (BOE d'1 d'abril) i de la modificació de les referències temporals previst en la disposició addicional primera del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i el treball (BOE de 22 d'abril). Per tant, el termini per a la finalització de les obres i adquisició jurídica de l'habitatge expiraria el 19 de març de 2021.

A aquests efectes:

  • En els supòsits de construcció mitjançant execució directa per part del contribuent-autopromoció-, l'adquisició jurídica s'entén obtinguda amb la finalització de les obres, fet que haurà de poder ser degudament provat, prenent-se si no la data d'escriptura de declaració d'obra nova.

  • En els supòsits de construcció mitjançant entregues a promotor o cooperativa, l'adquisició jurídica s'entén obtinguda conforme amb les disposicions del Codi civil, quan concorrin el contracte (títol) i la tradició o entrega de l'habitatge (manera).

Conforme a l'anterior, en l'exercici 2022  en els casos de construcció d'habitatge habitual, complerts els terminis, per seguir aplicant la deducció s'ha d'haver produït  la finalització  de les obres i l'adquisició jurídica de l'habitatge en els termes comentats  abans del 20 de març de 2021. Per aquesta raó,  el contribuent que utilitzi finançament aliè podrà seguir practicant la deducció per les quantitats satisfetes en l'exercici (principal i interessos) per a la construcció de l'habitatge habitual dins  la rúbrica "Adquisició i/o construcció de l'habitatge habitual de l'habitatge habitual ” en l'Annex A.1 de la declaració,  però havent de consignar  com dades addicionals en la declaració de l'IRPF la data de l'escriptura d'adquisició o d'obra nova de l'habitatge.