Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Àmbit subjectiu i modalitats

Aquesta deducció s'aplica als contribuents amb residència habitual i efectiva en la illa de La Palma, distingint-se en funció de que el període de residència sigui inferior o igual o superior a 3 anys les següents modalitats:

  1. Contribuents  residents en la illa de La Palma durant un termini inferior a tres anys

    En aquest supòsit, la deducció consisteix el 60 per 100  de la part de la  suma de les quotes íntegres  estatal i autonòmica que proporcionalment correspongui a les  rendes  computades per a la determinació de les bases liquidables que haguessin estat  obtingudes en illa de La Palma.

  2. Contribuents residents en la illa de La Palma durant un termini igual o superior a tres anys

    Els contribuents que hagin residit en la illa de La Palma durant un termini no inferior a tres anys, durant els períodes impositius iniciats amb posterioritat al final d'aquell termini,  podran aplicar la mateixa deducció també per les rendes obtingudes fora d'aquestes ciutats.

    Per fer-ho, cal que es compleixi el següent  requisit: que, com a mínim, la tercera part del patrimoni net del contribuent, determinat conforme a la normativa de l'impost sobre el patrimoni,  estigui situat en la La Palma.

    La  quantia màxima  de les rendes, obtingudes fora d'aquestes ciutats, que poden gaudir de la deducció serà l' import net dels rendiments i guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en aquestes ciutats.

Atenció: a diferència de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, aquesta deducció no s'aplica als contribuents que no tinguin la seva residència en la illa de La Palma encara que obtinguin rendes en la mateixa.