Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendes obtingudes en la illa de La Palma

Es consideren obtingudes en la illa de La Palma, a aquests efectes, les rendes següents:

 • Els rendiments del treball, quan derivin de treballs de qualsevol classe realitzats en aquests territoris i, en particular, les prestacions per desocupació i les regulades en l'article 17.2.a) de la Llei de  l' IRPF  (pensions i havers passius, prestacions percebudes pels beneficiaris de mutualitats, plans de pensions, contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social que originin rendiments del treball d'acord amb el que disposa l'esmentat article, plans de previsió assegurats i les prestacions percebudes pels beneficiaris de plans de previsió social empresarial i de les assegurances de dependència).

 • Els rendiments que procedeixin de la titularitat de béns immobles  situats en  la illa de la Palma  o de drets reals que recaiguin sobre els mateixos.

 • Els rendiments que procedeixin de l'exercici d'activitats econòmiques  efectivament realitzades en la illa de la Palma . A aquests efectes, tenen la consideració d'activitats econòmiques efectivament realitzades en la illa de La Palma aquelles que tanquin en aquests territoris un cicle mercantil que determini resultats econòmics o suposeu la prestació d'un servei professional en aquests territoris.

  S'estima que no concorren aquelles circumstàncies quan es tracti d'operacions aïllades d'extracció, fabricació, compra, transport, entrada i sortida de gèneres o efectes i, en general, quan les operacions no determinin per si soles rendes.

  Quan es tracti d'activitats pesqueres i marítimes, seran d'aplicació les regles establertes en l'article 33.4 i 5 de la LIS. Vegeu sobre això la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (BOE  de 28 de novembre).

 • Els guanys patrimonials  que procedeixin de béns immobles radicats en la illa de La Palma o de béns mobles situats en aquests territoris.

 • Els rendiments del capital mobiliari  procedents d'obligacions o préstecs, quan els capitals es trobin invertits en aquests territoris i allà es generin les rendes corresponents.

 • Els rendiments del capital mobiliari  procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines, quan l'objecte de l'arrendament estigui situat en la illa de La Palma i s'utilitzi efectivament en aquests territoris.

 • Els rendiments procedents de dipòsits o comptes en qualsevol classe d'institucions financeres situades en la illa de La Palma.