Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Aspectes a tenir en compte per a la seva aplicació

Normativa: Art. 68.2.b) Llei  IRPF

1. Contribuents que poden aplicar la deducció

Poden aplicar aquesta deducció els contribuents  de l'IRPF que realitzin activitats econòmiques i que compleixin els requisits per ser considerats com a entitat de reduïda dimensió, en l'exercici en què s'obtinguin els rendiments objecte d'inversió.

Vegeu el concepte d'entitat de reduïda dimensió  que es comenta en el Capítol 7.

2. Objecte i base de la deducció

Donaran dret a la deducció els  rendiments nets d'activitats econòmiques dels exercicis 2021  o del 2022  que s'inverteixin el 2022  en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques exercides pel contribuent.

A aquests efectes s'entén que els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu són objecte d'inversió quan s'inverteixi una quantia equivalent a la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que correspongui a tals rendiments, sense que en cap cas la mateixa quantia pugui entendre's invertida en més d'un actiu.

La base de la deducció serà la quantia invertida, això és, la part de la base liquidable general positiva del període impositiu corresponent als rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu objecte d'inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries.

3. Termini per realitzar la inversió

La inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques haurà de realitzar-se durant el període impositiu en què s'obtinguin els rendiments objecte de reinversió o durant el període impositiu següent.

El dret a l'aplicació de la deducció es produirà durant el període impositiu en què es realitza la inversió, si bé, estarà condicionat a l'afectació de l'element patrimonial a l'activitat econòmica dins el termini d'inversió.

La inversió s'entendrà efectuada en la data en què es produeixi la posada a disposició dels elements patrimonials, fins i tot en el supòsit d'elements patrimonials que siguin objecte dels contractes d'arrendament financer als que es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit. No obstant això, en aquest últim cas, la deducció estarà condicionada, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

Precisió: la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit va ser derogada, amb efectes a partir de 28 de juny de 2014, per la lletra e) de la disposició derogatòria de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit

La posada a disposició dels elements patrimonials ha de ser entesa com disponibilitat de la cosa objecte del contracte, això és, l'entrega de la mateixa que constitueix el mode d'adquisició del domini per part de l'adquirent.

La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectuï la inversió.

4. Percentatge de deducció

  • 5 per 100, amb caràcter general.

  • 2,5 per 100, en els següents casos:

    a) Si en l'exercici en el que es van obtenir els rendiments reinvertits es va aplicar la reducció del 20 per 100 del rendiment net positiu declarat, prevista en l'article 32.3 de la Llei de l'IRPF per als contribuents que iniciïn l'exercici d'una activitat econòmica i determinin el rendiment net de la mateixa conforme al mètode d'estimació directa.

    b) Si els rendiments reinvertits van originar el dret a la deducció per les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla de l'article 68.4 de la Llei de l'IRPF en l'exercici en què es van obtenir o el dret a la deducció per residencial habitual i efectiva en la illa de La Palma durant els períodes impositius 2022 i 2023, previst en la disposició addicional cinquanta-tresena de la Llei de l'IRPF.

    Resultarà aplicable el percentatge del 5 per 100 si en l'exercici en el que es van obtenir els rendiments reinvertits no es va aplicar la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla o, si escau, la deducció per les rendes obtingudes en la illa de La Palma, ni la reducció per inici d'activitat de l'article 32.3 de la Llei de l'IRPF, encara que aquesta deducció o reducció s'apliqui en l'exercici següent (exercici de la inversió).

5. Límits

L'import de la deducció no podrà excedir la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en el que es van obtenir els rendiments nets d'activitats econòmiques.

Quan s'apliqui la deducció el 2022  com a conseqüència de la inversió dels rendiments nets obtinguts el 2021  i en aquest últim període s'hagi optat per la tributació conjunta, el límit de la quota anteriorment esmentada serà el que correspongui al contribuent que realitza la inversió.

6. Permanència en el patrimoni del contribuent d'elements patrimonials objecte d'inversió

Els elements patrimonials objecte d'inversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni del contribuent, llevat de pèrdua justificada, durant un termini de 5 anys, o durant la seva vida útil de resultar inferior.

La transmissió dels elements patrimonials objecte de la inversió abans de la finalització del termini de temps exigit de manteniment, determinarà la pèrdua de la deducció i, per tant, l'import d'aquesta deducció ha d'ingressar-se en la liquidació del període impositiu en el que es manifesta l'incompliment, juntament amb els interessos de demora que corresponguin.

No obstant això, no es perdrà la deducció si s’escau la transmissió dels elements patrimonials objecte d'inversió abans de la finalització del termini assenyalat en el paràgraf anterior i s'inverteix l'import obtingut o el valor net comptable, si fora menor, en els termes establerts per tenir dret a aquesta deducció.

En relació amb  aquest requisit, l'entitat compta amb un termini de dos anys des de l'inici del període impositiu en què es produeix la transmissió fins a la finalització del període impositiu següent, per efectuar la inversió.

7. Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible, en relació amb  els mateixos béns amb l'aplicació de la llibertat d'amortització, amb la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias, i amb la Reserva per a inversions a les Canarias regulada en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.