Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

B. Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat

Normativa: article 27 bis Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

Inclou dues deduccions:

1. Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental

És aplicable pels contribuents que realitzin activitats econòmiques a les Canarias quan realitzin inversions destinades a  la constitució de filials o establiments permanents al Marroc, Mauritània, el Senegal, Gàmbia, Guinea Bissau i Cap Verd.

a) Percentatges de la deducció

El 15 per 100 de les inversions en cas que l'import net del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior sigui igual o inferior a 10 milions d'euros i amb una plantilla mitja durant aquest període inferior a 50 persones.

Si el període impositiu immediatament anterior hagués tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'hagués desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net del volum de negoci s'elevarà a l'any.

b) Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Les  filials o establiments permanents que es constitueixin al Marroc, Mauritània, el Senegal, Gàmbia, Guinea Bissau i Cap Verd han de realitzar activitats econòmiques en aquests territoris en el termini d'1 any des del moment de la inversió.

  • L'entitat que realitzi la inversió per si sola o conjuntament amb unes altres entitats amb domicili fiscal a les Canarias ha d'ostentar un percentatge de participació en el capital o en els fons propis de la filial de, com a mínim, el 50 per cent.

  • La inversió  ha de  mantenir-se durant un termini de, com a mínim, 3 anys.

  • La deducció s'aplicarà durant el període impositiu en què s'iniciï l'activitat econòmica i estarà condicionada a un increment de la plantilla mitjana a les Canarias del contribuent durant aquell període impositiu respecte de la plantilla mitjana existent durant el període impositiu anterior i al manteniment d'aquest increment durant un termini de 3 anys.

2. Deducció per despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual

És aplicable pels  contribuents que realitzin activitats econòmiques a les Canarias pels  imports satisfets en concepte de despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual.

a) Percentatges de la deducció

  • El 15 per 100 de l'import satisfet per aquestes despeses de propaganda i publicitat en cas que l'import net del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior sigui igual o inferior a 10 milions d'euros i amb una plantilla mitja durant aquest període inferior a 50 persones.

  • El 10  per 100 de l'import satisfet per aquestes despeses de propaganda i publicitat quan l'import net del volum de negoci no excedeixi 50 milions d'euros i la plantilla mitjana sigui inferior a 250 persones.

Si el període impositiu immediatament anterior hagués tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'hagués desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net del volum de negoci s'elevarà a l'any.

b) Requisits per a l'aplicació de la deducció

Ha de tractar-se de despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual per a llançament de productes, d'obertura i prospecció de mercats a l'estranger i de concurrència a fires, exposicions i manifestacions anàlogues incloent en aquest cas les celebrades a Espanya amb caràcter internacional.

3. Límit conjunt de la deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat: 25 per 100 o 50 per 100

La deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat de l'article 27 bis de la Llei 19/1994 si està sotmesa als límits establerts en l'article 39.1  de la LIS del 25 o 50 per 100 sobre la quota.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.