Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Article 39.1 LIS (Límit conjunt)

Normativa: Art. 69.2 Llei IRPF i 39.1 i 7. LIS

Els límits de deducció previstos en l'article 39.1 de la LIS s'apliquen en l'IRPF sobre la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica (caselles [0545] i [0546] de la declaració), en l'import total de les deduccions per inversió en habitatge habitual (en el cas de contribuents als que els és aplicable el règim transitori d'aquesta deducció), per inversió en empreses de nova o recent creació, prevista en l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF, i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial (∑ caselles [0547] i [0548]; caselles [0549]; [0550] i [0551], respectivament).

En relació amb  aquests límits,  l'article 39.1 de la LIS, estableix que l'import de les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats (exclosa la deducció per despeses d' execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals a les que es refereix l'article 36.2 de la LIS que no se subjecta a aquests límits), aplicades durant el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 25 per 100  de la quota abans definida.

No obstant això, aquest límit s'eleva al 50 per 100 quan l'import de les deduccions previstes en els articles 35 (deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica) i 36  de la LIS (deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals), que correspongui a despeses i inversions efectuades en el propi període impositiu, excedeixi el 10 per 100 de la quota abans definida (això és, la quota íntegra total de l'IRPF, minorada en les deduccions per protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial i per inversions en habitatge habitual i en empreses de nova o recent creació).

Important: l'import de la deducció que apliqui el contribuent que participa en el finançament (finançador) haurà de tenir-se en compte als efectes de l'aplicació del límit conjunt del 25 per 100. No obstant això, aquest límit s'elevarà al 50 per 100 quan l'import de la deducció prevista en l'article 36 de la LIS (deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals), que correspongui al contribuent que participa en el finançament, sigui igual o superior al 25 per 100 de la quota a la que  es fa referència a l'inici d'aquest apartat  [(∑ caselles  [0545] i  [0546] ) - (∑ caselles  [0547] i  [0548]; caselles  [0549]; [0550] i  [0551])]. Vegeu els artísculos 39.7 de la  LIS i 69 de la Llei de l'IRPF.

Quan existeixin saldos pendents de deduccions d'exercicis anteriors, el límit que sigui procedent (25 per 100  o 50 per 100) s'aplicarà conjuntament a les deduccions de l'exercici 2022 i als saldos pendents d'exercicis anteriors.

Atenció: a l'efecte del càlcul d'aquest límit conjunt (25 per 100 o 50 per 100) no es computarà la deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya prevista en l'article 36.2 de la LIS ).