Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Règim general de deduccions

Les inversions empresarials que en l'exercici 2022  determinen el dret a deduir per aquest concepte es contenen en els  articles 35, 36 i 38 de la  LIS.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Deducció per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS : amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn l'1 de gener de 2019, la disposició derogatòria única del Reial Decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i de treball, va derogar l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat Laboral, que establia la possibilitat de celebrar contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors.

No obstant això, la disposició transitòria sisena de l'esmentat Reial Decret llei 28/2018  va mantenir la validesa d'aquells contractes que s'haguessin celebrat amb anterioritat a aquesta data (1 de gener de 2019) a l'empara de la normativa vigent en el moment de la seva celebració i les dels seus corresponents incentius.

Com a conseqüència de l'anterior, la deducció per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS es seguió aplicant als contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors celebrats abans de l'1 de gener de 2019. Aquesta  deducció  s'havia de practicar en la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte. Per tant, per a contractes subscrits vàlidament el 2018 període de prova del qual va finalitzar en un any, es va poder aplicar la deducció en la quota íntegra de l'exercici 2019.

Tanmateix, a partir de  l' exercici 2020, no es  genera el dret a aplicar aquesta deducció, en  haver quedat  derogats aquests contractes  des de l' 1 de gener de 2019.

A més,  d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, és aplicable el 2022  la  deducció per inversions de l'article 37 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004,  en aquells supòsits en què la inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques es realitzi d'acord amb un pla especial d'inversió aprovada per l'Administració tributària a proposta del subjecte passiu i aquest pla permeti que els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu 2014 s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries en l'exercici 2022.

A continuació, es mostra el quadre on es recullen cadascuna d'aquestes modalitats de deducció, el seu percentatge de deducció i el límit conjunt, així com estudi i comentari específic de cadascuna d'elles:

  1. Quadre règim general de deducció (Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats)
  2. Article 35 LIS "Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica"
  3. Article 36 LIS "Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals"
  4. Deducció per inversió de beneficis (anterior art. 37 TRLIS)
  5. Article 38 LIS "Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat "
  6. Article 39.1 LIS (Límit conjunt)