Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deducció per inversió de beneficis (anterior art. 37 TRLIS)

La disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, estableix en el seu apartat 5 que “Les rendes acollides a  la deducció per inversió de beneficis prevista en l'article 37 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, segons redacció vigent en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, es regularan per l'en ell establert i en les seves normes de desenvolupament, encara que la inversió i els altres requisits es produeixin en períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015”.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

A aquests efectes, l'esmentat  article 37 TRLIS assenyalava en el seu apartat 2 que : “La inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques haurà de realitzar-se en el termini comprès entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte d'inversió i els dos anys posteriors o, excepcionalment, d'acord amb un pla especial d'inversió aprovada per l'Administració tributària a proposta del subjecte passiu”, i en el seu apartat 3 que “La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectuï la inversió”.

D'acord amb l'anterior, per a 2022  els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu 2014 que, l'any 2022, s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, excepcionalment, d'acord amb un pla especial d'inversió aprovada per l'Administració tributària a proposta del contribuent, poden donar lloc a l'aplicació de la deducció per inversions de l'article 37 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, amb les especialitats que establia per a aquesta deducció l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF, en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2014, si compleixen les condicions i requisits que en aquestes s'exigien.

Atenció: no obstant això, tingui-se en compte que la redacció de l'article 68.2.b) de la Llei de l'IRPF que regula la deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries que va entrar en vigor l'1 de gener de 2015 afecta als rendiments obtinguts a partir d'aquella data que s'inverteixin entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els rendiments objecte d'inversió i el període impositiu següent.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització, amb la deducció per inversions a les Canarias i amb la Reserva per a inversions a les Canarias.