Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3.1. Regulació general i límits

Normativa: Art. 27 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24)

Delimitació d'esdeveniment d'excepcional interès

L' article 27.1 de la Llei 49/2002 defineix als  programes de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic  com "el conjunt d'incentius fiscals específics aplicables a les actuacions que es realitzin per assegurar l'adequat desenvolupament dels esdeveniments que, si escau, es determinin per Llei".

Percentatge i base de deducció

Per part seva, l'article 27.3 de la Llei 49/2002 estableix com benefici fiscal per als contribuents de l'IRPF que realitzin activitats econòmiques en règim d'estimació directa la possibilitat de deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que, en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci o per l'òrgan administratiu corresponent, realitzin en la propaganda i publicitat de projecció plurianual que serveixin directament per a la promoció del respectiu esdeveniment.

A aquests efectes, es considera que les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual compleixen els requisits assenyalats quan reuneixin les condicions a què es refereix l'apartat 1 de l'article 8 del Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Nota:  a aquests efectes tingui-se en compte:

 • La Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció General de Tributs, per la qual aprova el Manual d'aplicació dels beneficis fiscals corresponents a les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que serveixin per a la promoció dels esdeveniments d'excepcional interès públic (BOE del 2 de febrer) conté les regles aplicables i,

 • La Resolució de 9 de juny de 2022, de la Direcció General de Tributs, per la qual s'interpreten criteris del Manual d'aplicació dels beneficis fiscals previstos en l'apartat primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, corresponents a les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que serveixin per a la promoció dels esdeveniments d'excepcional interès públic, aprovat per la Resolució de 25 de gener de 2018 (BOE d'11 de juny).

Quan el contingut del suport publicitari es refereixi de manera essencial a la divulgació de l'esdeveniment, la base de la deducció  serà l'import total de la despesa realitzada . En cas contrari, la base de deducció serà el 25 per 100 de l'esmentada despesa .

Límits

 1. Límit conjunt  de les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats

  Aquesta deducció es computarà conjuntament amb  les deduccions regulades en els articles 35, 36 i 38 de  la LIS, als efectes dels límits  que estableix l'article 39.1  de la LIS

  Aquests  límits per al conjunt de les deduccions previstos en l'article 39.1 de la LIS s'apliquen en l'IRPF sobre la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica (caselles  [0545] i  [0546] de la declaració), en l'import total de les deduccions per inversió en habitatge habitual (en el cas de contribuents a les que li és aplicable el règim transitori d'aquesta deducció), per inversió en empreses de nova o recent creació, prevista en l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF, i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial (∑ caselles  [0547] i  [0548]; [0549]; [0550] i [0551]).

  En relació amb  aquests límits,  l'article 39.1 de la LIS estableix que l'import de les deduccions (exclosa la deducció per despeses execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals a les que es refereix l'article 36.2 de la LIS que no se subjecta a aquests límits), aplicades durant el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 25 per 100 de la quota abans definida.

  No obstant això, aquest límit s'eleva al 50 per 100 quan l'import de les deduccions previstes en els articles 35 i 36 de la LIS (aquest últim des de l'1 de gener de 2021), que correspongui a despeses i inversions efectuades en el propi període impositiu, excedeixi el 10 per 100 de la quota total de l'impost, minorada en les deduccions per protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial i per inversions en habitatge habitual i en empreses de nova o recent creació.

  Quan existeixin saldos pendents de deduccions d'exercicis anteriors, el límit que sigui procedent (25 per 100  o 50 per 100) s'aplicarà conjuntament a les deduccions de l'exercici 2022  i als saldos pendents d'exercicis anteriors.

 2. Límit addicional

  Quant als límits de la deducció, a més del general al que  es va fer referència  en l'apartat anterior, l'import d'aquesta deducció està subjecte a un altre addicional que consisteix en què no pot excedir el 90 per 100 de les donacions efectuades al consorci, entitats de titularitat pública o entitats a què es refereix l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, encarregades de la realització de programes i activitats relacionades amb l'esdeveniment durant tota la durada del programa.

  D'aplicar-se la deducció objecte de exámen en aquest apartat per despeses vinculades a esdeveniments d'excepcional interès públic, les donacions a què es refereix el paràgraf anterior no podran acollir-se a qualsevol dels incentius fiscals previstos en la cita Llei 49/2002.