Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre-resum: Deduccions per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges

Atenció: el quadre  té  en compte que l'article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre (BOE  de 19 d'octubre), ha modificat, amb efectes 1 de gener de 2023, la disposició addicional cinquantena de la Llei de l'IRPF que regula les deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges, ampliant el seu àmbit temporal.

Diferències Deducció per obres de millora que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració (1) Deducció per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable (2)Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis (3)
Tipus d'habitatge (en propietat)
  • Habitual
  • Llogada com a habitatge o en expectativa sempre que es llogui abans 31.12.2024.    
  • Excloses:
segones residències. habitatges turístics,  part afecta a activitat econòmica, places de garatge, trasters, jardins, piscines, instal·lacions esportives i elements anàlegs.
 
  • Habitual
  • Llogada com a habitatge o en expectativa sempre que es llogui abans  31.12.2024.    
Excloses: segones residències,  habitatges turístics,  part afecta a activitat econòmica, places de garatge, trasters, jardins, piscines, instal·lacions esportives i elements anàlegs.
Tota mena d'habitatges en propietat, llevat dels habitatges afectes a activitats econòmiques. S'assimilen als habitatges les places de garatge i trasters adquirits conjuntament.
Termini per realitzar les obres i abonar-les Des de 06-10-2021 fins a  31.12.2023 Des de 06.10.2021 fins a  31.12.2023 Des de 06.10.2021 fins a  31.12.2024
Període impositiu en el que pot practicar-se la deducció Durant el període impositiu en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica. Si se satisfan quantitats amb anterioritat a la seva expedició s'inclouran totes durant el període en què es practiqui la deducció. El certificat de després de les obres, ha de ser expedit abans de 01.01.2024. Durant el període impositiu en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica. Si se satisfan quantitats amb anterioritat a la seva expedició s'inclouran totes durant el període en què es practiqui la deducció. El certificat de després de les obres, ha de ser expedit abans de  01.01.2024. La deducció es practicarà durant els períodes impositius 2021, 2022, 2023 i 2024, en relació amb les quantitats satisfetes a cadascun d'ells, sempre que s'hagués expedit, abans de la finalització del període impositiu en el que es practiqui la deducció, el certificat d'eficiència energètica. El certificat expedit després de les obres ha de ser expedit abans de 01.01.2025.
Certificat eficiència energètica Reducció de com a mínim un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració (certificat d'eficiència energètica de l'habitatge posterior a les obres respecte de l'anterior) Reducció de com a mínim un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable o s'obtingui una qualificació energètica “A” o “B” (certificat d'eficiència energètica de l'habitatge posterior a les obres respecte de l'anterior) Reducció de com a mínim un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable o s'obtingui una qualificació energètica “A” o “B” (certificat d'eficiència energètica edifici posterior a les obres respecte de l'anterior)
Percentatge de deducció 20% 40% 60%
Base de deducció Les quantitats satisfetes per la realització de les obres que es paguin per qualsevol mitjà exclosos les entregues de diners de curs legal. No s'inclouen en aquestes quantitats els costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil. Les quantitats satisfetes per la realització de les obres que es paguin per qualsevol mitjà exclosos les entregues de diners de curs legal. No s'inclouen en aquestes quantitats els costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil.

Les quantitats satisfetes per la realització de les obres que es paguin per qualsevol mitjà exclosos les entregues de diners de curs legal. No s'inclouen en aquestes quantitats els costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil.

Per a obres realitzades per les Comunitats de propietaris. La base serà el resultat d'aplicar a les quantitats satisfetes per la comunitat el coeficient de participació que el contribuent tingués en la mateixa.

Base anual màxima per declaració 5.000 € 7.500 € 5.000 €
Límit màxim plurianual (base acumulada) No No 15.000 €