Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deduccions per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Assistent virtual de Renda», on podrà consultar quines obres donen dret a la deducció, el termini per realitzar-les, base i percentatge de la deducció i el període impositiu en el que aplicar-les.

Normativa:Disposició addicional cinquantena Llei  IRPF

L'article 1 de la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (que procedeix de la tramitació del Reial Decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència),  va modificar  la Llei de l'IRPF per introduir tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal que són aplicables sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a assolir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual o arrendada i en els edificis residencials, acreditades a través del certificat d'eficiència energètica.

Atenció: l'import d'aquestes deduccions es restarà de la quota íntegra estatal després de les deduccions previstes en els apartats 1 (Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació), 2 (Deduccions en activitats econòmiques), 3 (Deduccions per donatius i altres aportacions), 4 (Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla i, per aplicació del que disposa el disposició addicional cinquanta-tresena a la Llei de l'IRPF, la deducció per residencial habitual i efectiva en la illa de La Palma), i 5 (Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats Patrimoni Mundial) de l'article 68 de la Llei de l'IRPF.

Aquestes deduccions són:

  1. 1. Deducció per obres de millora per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració
  2. 2. Deducció per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable
  3. 3. Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial
  4. Quadre-resum: Deduccions per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges