Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Deducció per obres de millora per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració

El matrimoni format pel senyor J.P i la senyora R.L, casats en règim legal de guanys, realitza el 27  de juny de 2022  en el seu habitatge habitual la substitució de totes les finestres (marc i envidrament) per dobles finestres per aconseguir major eficiència en l'aïllament tèrmic de l'habitatge per un import total de 8.900 euros que es van fer efectius el 30 de juny de 2022  mitjançant transferència bancària.

Pel canvi de finestres va sol·licitar i va obtenir una ajuda de la seva Comunitat Autònoma de residència que va ascendir a 1.500 euros.

A més, en un altre habitatge de la seva titularitat llogada s'ha realitzat durant el mes de desembre el canvi de la caldera de gas per una de biomassa, fet que suposa un 13 per 100 d'estalvi energètic. El cost total de la nova caldera ascendeix a 3.500 euros, i es van satisfer el 31 de desembre de 2022.

Per acreditar el compliment dels requisits exigits per a la pràctica d'aquesta deducció es va sol·licitar en ambdós habitatges l'expedició d'un certificat d' eficiència energètica abans i després de les obres.

En el seu habitatge habitual es va emetre un certificat el 15 de maig  de 2022  (abans de les obres) i un altre el 22 de juliol  de 2022, resultant una reducció d'un 20 per 100 en la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d'eficiència energètica expedida pel tècnic competent. L'import dels certificats va ascendir a 100 euros.

En el cas de l'habitatge llogat, es disposava d'un certificat d'eficiència energètica de menys de dos anys d'antiguitat i després del canvi de caldera el desembre de 2022  es va expedir nou certificat el 10 de gener de 2023  per un import de 80 euros que acredita l'esmentat estalvi del 13 per 100.

Determinar l'import de la deducció per a 2022  en tributació individual i en conjunta.

Solució:

Nota prèvia: c omo en l'habitatge llogat el certificat eficiència energètica emesa després de la realització de les obres es va expedir el 10 de gener de 2023  serà en la declaració corresponent a aquell exercici (2023) en la que es practicarà la deducció que correspongui pel canvi de caldera prenent en consideració les quantitats satisfetes el desembre de 2022.

Tingui-se en compte a aquests efectes que si bé inicialment aquesta deducció es extendia fins al 31 de desembre de 2022, l'article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del "Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)" així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera (BOE de 19 d'octubre) ha modificat, amb efectes 1 de gener de 2023, les deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges que regula la Disposició addicional cinquantena de la Llei de l'IRPF, ampliant en aquesta deducció el seu àmbit temporal fins al 31 de desembre de 2023.

Per tant, en l'exercici 2022  només s'aplicarà la deducció per l'obra realitzada en l'habitatge habitual per a la qual, després de la seva finalització, el certificat es va expedir 22  de juliol de 2022.

Contribuent el senyor J.P.

 • Base de deducció: 3.750

  8.900 euros (obres) + 100 euros (certificats) – 1.500 euros (ajuda obtinguda) ÷ 2 = 3.750 euros

  Tingui-se en compte que les subvencions derivades del Pla Renove de substitució de finestres de les diferents Comunitats Autònomes són obtingudes en general pels beneficiaris en forma de descompte que, en la factura d'adquisició i instal·lació dels béns, els apliquen les entitats col·laboradores del programa, les quals tramiten la subvenció en representació del beneficiari, aplicant-la en la factura en concepte de bestreta al mateix.

 • Base màxima de la deducció: 5.000 euros

 • Import de la deducció: (3.750 x 20%) = 750

Contribuent la senyora R.L.

 • Base de deducció:

  8.900 euros (obres) + 100 euros (certificats) – 1.500 euros (ajuda obtinguda) ÷ 2 = 3.750 euros

 • Base màxima de la deducció: 5.000 euros

 • Import de la deducció: (3.750 x 20%) = 750

Declaració conjunta del senyor J.P. i la senyora R.L.

 • Base de deducció:

  8.900 euros (obres) + 100 euros (certificats) – 1.500 euros (ajuda obtinguda) = 7.500 euros

 • Base màxima de la deducció: 5.000 euros

 • Import de la deducció: (5.000 x 20%) = 1.000