Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per ajuda domèstica

Normativa: Art. 19 i 4 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i límit màxim  de la deducció

 • El 20 per 100 de l'import satisfet durant el període impositiu per compte de l'ocupador o ocupadora a la Seguretat Social corresponent a la cotització anual d'un empleat o empleada de la llar familiar, que constitueixi l'habitatge habitual de l'ocupador o ocupadora.

  Als efectes de l'esmentada deducció es tindrà en compte l'import satisfet pel titular de la llar familiar que consti com a tal a la Tresoreria General de la Seguretat Social, per l'afiliació a Andalucía al Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social, sempre que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), concorrin els requisits i d'altres condicions que a continuació s'exposen.

  S'entén per titular de la llar familiar, als efectes d'aquesta deducció, el previst en la normativa reguladora del Sistema Especial del Règim General de la Seguretat Social d'Empleats de la Llar.

  Atenció: en tots els casos (cònjuges o parelles de fet o contribuents d'edat igual o superior a 75 anys), haurà de fer-se constar en la casella [0861 ] de l'Annex B.1 de la declaració el Codi Compte de Cotització del sistema especial del règim general de la Seguretat Social d'Empleats de Llar.

 • L'import màxim de la deducció no podrà superar 500  euros.

Supòsits, requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 1. Que la persona titular de la llar familiar, o, si escau, el seu cònjuge o parella  inscrita en el Registre de Parelles de Fet de la Comunitat Autònoma d'Andalucía o en registres anàlegs d'unes altres administracions públiques compleixin les següents condicions:

  • Que la persona titular de la llar familiar, o, si escau, el seu cònjuge o parella siguin mares o pares de fills  que donin dret al mínim per descendents.

  • Que ambdós cònjuges o integrants de la parella percebin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  En el supòsit de cònjuges o membres integrants de la parella inscrita en el Registre de Parelles de Fet de la Comunitat Autònoma d'Andalucía o en registres anàlegs d'unes altres Administracions Públiques, es podrà aplicar la deducció indistintament el titular de la llar familiar o el seu cònjuge o parella de fet.

 2. Que la persona titular de la llar familiar, o, si escau, el seu cònjuge o parella inscrita en el Registre de Parelles de Fet de la Comunitat Autònoma d'Andalucía o en registres anàlegs d'unes altres Administracions Públiques,  sigui d'edat igual o superior a 75 anys.

  N'hi ha prou que el requisit de tenir una edat igual o superior a 75 anys es compleixi per un dels cònjuges o membres de la parella de fet perquè la deducció pot ser aplicada per qualsevol d'ells.

Incompatibilitat

No tindran dret a aplicar aquesta deducció els contribuents que hagin aplicat la deducció "Per assistència a persones amb discapacitat" que precisin ajuda de terceres persones, quan la mateixa persona empleada doni dret a l'aplicació d'ambdues deduccions.