Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida i per les persones joves

Normativa: Arts. 9 i 2; disposició addicional primera Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia de la deducció

El  5 per 100 de les quantitats satisfetes  durant el període impositiu per l'adquisició o rehabilitació de l'immoble que constitueixi o constitueixi l'habitatge habitual del contribuent.

Respecte al concepte d'habitatge habitual vegeu l'article 2 de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía. Així mateix, tingui-se en compte que el concepte d'habitatge habitual, d'acord amb la disposició addicional primera de l'esmentada Llei 5/2021, és el fixat pels articles 54.1 i 2 i 55.2 c) del Reglament de l'IRPF, en vigor a 31 de desembre de 2012, que es comenta en l'apartat “Condicions i requisits de caràcter general” de l'epígraf “Deducció per inversió en habitatge habitual. Règim transitori" del Capítol 16.

Vegeu en la "Deducció per inversió en habitatge habitual: Règim transitori" del Capítol 16 d'aquest Manual, el concepte d'adquisició d'habitatge habitual dins l'apartat"Adquisició, construcció, rehabilitació i ampliació de l'habitatge habitual ".

Tingui-se en compte que NO s'assimilen a l'adquisició de l'habitatge la construcció i ampliació de la mateixa, per la qual cosa  les quantitats satisfetes per aquests conceotos no donen dret a practicar la deducció.

 • Requisits específics per a l'aplicació de la deducció

  • Per tenir dret a la deducció ha de concórrer alguna de les següents condicions en la data de meritació de l'impost:

   1. Que l'habitatge tingui la qualificació de protegida de conformitat amb la normativa de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

   2. Que l'adquirent sigui menor de 35 anys. En cas de tributació conjunta, el requisit de l'edat haurà de complir-ho, com a mínim, un dels cònjuges o, si escau, el pare o la mare en el supòsit de famílies monoparentals.

    Per al concepte de família monoparental vegeu l'article 4 de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía.

  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

   • - 25.000 euros en tributació individual.

   • - 30.000 euros en tributació conjunta.

  Base màxima de la deducció

  • La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, i altres despeses derivades de la mateixa. En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

  • La base màxima d'aquesta deducció serà de 9.040 euros, d'acord amb els requisits i circumstàncies previstes en la normativa estatal de l'IRPF per a la deducció per inversió en habitatge habitual vigent a 31 de desembre de 2012.

  Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • En els supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial, el contribuent podrà seguir practicant aquesta deducció, per les quantitats satisfetes durant el període impositiu per a l'adquisició de la que va ser durant la vigència del matrimoni el seu habitatge habitual, sempre que continuï tenint aquesta condició per als fills comuns i el progenitor en de la qual companyia quedin.

  • Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit de la deducció per adquisició d'uns altres habitatges habituals anteriors, no es podrà practicar deducció per l'adquisició o rehabilitació de la nova en tant les quantitats invertides en la mateixa no superin les invertides en les anteriors, en la mesura en què haguessin estat objecte de deducció.

   Quan l'alienació d'un habitatge habitual hagués generat un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per l'adquisició o rehabilitació de la nova es minorarà en l'import del guany patrimonial a la que s'apliqui l'exempció per reinversió. En aquest cas, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova mentre les quantitats invertides en la mateixa no superin tant el preu de l'anterior, en la mesura en què hagi estat objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per reinversió.

  • Així mateix, es considerarà rehabilitació d'habitatge habitual la que compleixi els requisits i circumstàncies fixades per la normativa estatal de l'IRPF vigent a 31 de desembre de 2012, en concret, les obres que es realitzin en la mateixa que compleixin qualsevol dels següents requisits:

   1. Que es tracti d'actuacions subvencionades en matèria de rehabilitació d'habitatges en els termes previstos en el Reial decret 106/2018, de 9 de març pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, o Pla que el substitueixi.

   2. Que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i unes altres anàlogues sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi el 25 per 100 del preu d'adquisició si s'hagués efectuat aquesta durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'habitatge en el moment d'aquest inici. A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'habitatge la part proporcional corresponent al sòl.