Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per al pare o mare de família monoparental i, si escau, amb ascendents majors de 75 anys

Normativa: Arts. 13 i 4; i disposició transitòria segona Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia de la deducció

100 euros per a contribuents que siguin pares o mares de família monoparental en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

Té la consideració de família monoparental, a l'efecte de la deducció, la formada pel pare  o la mare i tots els fills que convisquin amb un o un altre i que reuneixin algun dels següents requisits:

  • Fills menors d'edat, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests.

  • Fills majors d'edat que abans de l'1 de gener de 2022 haguessin estat declarats judicialment incapacitats, subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

  • Fills majors d'edat amb discapacitat als qui, per resolució judicial, assistiu un curador.

Tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

Increment de la deducció

La deducció anterior s'incrementarà addicionalment en 100 euros per cada ascendent que convisqui amb la família monoparental, sempre que aquests generin el dret a l'aplicació del   mínim per ascendents  majors de 75 anys  establert en la normativa estatal de l'IRPF

Requisit per a l'aplicació de la deducció

Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460]  de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • 80.000 euros en tributació individual.

  • 100.000 euros en tributació conjunta.

Altres condicions d'aplicació

Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació de l'increment per ascendents d'aquesta deducció, s'estarà a les regles de prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal de l'IRPF.