Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acolliment de persones o famílies ucraïneses desplaçades amb motiu del conflicte armat

Normativa: disposició transitòria cinquena.1 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció: aquesta deducció només resultarà d'aplicació durant  els períodes impositius 2022 i 2023.

Quantia i límit de la deducció

 • 300 euros per persona acollida.

 • Límit màxim:  1.000 euros per contribuyente.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

Aquesta deducció serà aplicable quan es compleixin els requisits i condicions que a continuació s'indiquen, exigibles tant al contribuent com a les persones en situació d'acolliment:

a. Requisits que ha de complir el contribuent:

 • Tenir en situació d'acolliment, a títol particular:

  • persones o famílies desplaçades des d'Ucraïna com a conseqüència del conflicte armat en el seu país, o

  • persones que hagin obtingut el corresponent estatut de refugiat pel mateix motiu.

 • Les persones objecte d'acolliment hauran d'estar incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades,  i haver obtingut el reconeixement de la protecció temporal conforme al procediment establert en l'Ordre PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte d'Ucraïna.

 • En qualsevol cas, tindran aquesta consideració els menors no acompanyats en règim d'acolliment familiar temporal, amb motiu de la situació provocada pel conflicte armat en el seu país, d'acord amb el que preveu la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com de protecció de menors en situació de risc i desemparament, conforme al procediment especial per a la protecció temporal de persones menors d'edat que es trobin afectats per una crisi humanitària previst en l'article 49 del Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

 • L'aplicació d'aquesta deducció requereix l'obtenció d'un certificat de l'òrgan competent en la gestió i el control d'aquestes acollides, en què consti el nombre de persones acollides i la durada de l'acollida, d'acord amb el que disposi el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

b. Requisits que ha de complir les persones en acolliment

 • Que convisquin amb el contribuent com a mínim durant quatre mesos del període impositiu.

 • Que en l'exercici 2022 no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, i no guardi una relació de parentesc per consanguinitat o afinitat de fins al segon grau amb el contribuent.

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte a les mateixes persones acollides, el seu import i el seu límit es prorratejaran per parts iguals.