Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adopció internacional de nens

Normativa: Art. 110-4,  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia de la deducció

600 euros,  per cada fill adoptat durant el període impositiu, sempre que es tracti d'una adopció internacional. 

S'entendrà que l'adopció té caràcter internacional quan es formalitzi en els termes regulats en la legislació vigent i d'acord amb els Tractats i Convenis subscrits per Espanya. S'entendrà, també, que l'adopció té lloc durant el període impositiu corresponent al moment en què es dicti resolució judicial constitutiva de la mateixa.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Quan el nen adoptat convisqui amb ambdós pares adoptius, la deducció es prorratejarà per parts iguals.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb les deduccions anteriorment comentades “Per naixement o adopció del tercer fill o successius” i “Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100” i amb la deducció que es comenta posteriorment “Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants".