Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició de llibres de text i material escolar

Normativa: Art. 110-11 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de les quantitats destinades pel contribuent a les següents finalitats:

 • L'adquisició de llibres de text per als seus descendents, que hagin estat editats per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

 • L'adquisició de “material escolar” per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

  A aquests efectes, s'entendrà per material escolar el conjunt de mitjans i recursos que faciliten l'ensenyament i l'aprenentatge, destinats a ser utilitzats pels alumnes per al desplegament i aplicació dels continguts determinats pel currículum dels ensenyaments de règim general establertes per la normativa acadèmica, així com l'equip i complements que la Direcció i/o el Consell Escolar del centre educatiu hagi aprovat per a l'etapa educativa de referència.

  L'adquisició d'equips informàtics (tauletes, ordinadors, etc.) usats en l'aprenentatge escolar (realització de treballs, cerca d'informació, etc.) NO té la consideració de material escolar a l'efecte de poder aplicar la deducció. Únicament tindran aquesta consideració quan el centre en què es cursin estudis hagi optat perquè el material curricular sigui exclusiva i necessàriament en format digital.

Límits màxims de la deducció

L'import de la deducció no pot excedir els límits que a continuació s'assenyalen, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració:

 1. En les declaracions conjuntes

  1. En el supòsit de contribuents que no tinguin la condició legal de "família nombrosa":

  Base imposable general + Base imposable de l'estalviLímit per descendent
  Fins a 12.000 euros 100,00 euros
  Entre 12.000,01 i 20.000,00 euros 50,00 euros
  Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros 37,50 euros

  2. En el supòsit de contribuents que tinguin la condició legal de "família nombrosa", per cada descendent: una quantia fixa de 150 euros

 2. En les declaracions individuals

  1. En el supòsit de contribuents que no tinguin la condició legal de "família nombrosa":

  Base imposable general + Base imposable de l'estalviLímit per descendent
  Fins a 6.500 euros 50,00 euros
  Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros 37,50 euros
  Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros 25,00 euros

  2. En el supòsit de contribuents que tinguin la condició legal de "família nombrosa", per cada descendent: una quantia fixa de 75 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Els límits màxims de la deducció establerts respecte a cada descendent s'apliquen individualment per a cadascun d'ells, no podent-se aplicar de forma global.

 • La deducció haurà de minorar-se, per cada descendent, en la quantitat corresponent a les beques i ajuts percebuts, durant el període impositiu de què es tracti, de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragón o de qualsevol altra Administració Pública que cobreixin la totalitat o part de les despeses per adquisició dels llibres de text i material escolar.

 • Per a l'aplicació d'aquesta deducció només es tindran en compte aquells descendents que donin dret a la reducció prevista en concepte de mínim per descendents.

 • Així mateix, per a l'aplicació de la deducció s'exigirà, segons els casos:

  1. Amb caràcter general, que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi les següents quanties :

   • - 12.500 euros en tributació individual.

   • - 25.000 euros en tributació conjunta.

  2. En el supòsit de contribuents que tinguin la condició legal de "família nombrosa", que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi les següents quanties :

   • - 30.000 euros en tributació individual.

   • - 40.000 euros en tributació conjunta.

  3. En el seu cas, l'acreditació documental de l'adquisició dels llibres de text i del material escolar podrà realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre mitjà del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.

 • La deducció correspondrà a l'ascendent que hagi satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres de text i del material escolar. No obstant això, si es tracta de matrimonis amb el règim econòmic del consorci conjugal aragonès o anàleg, les quantitats satisfetes s'atribuiran a ambdós cònjuges per parts iguals.