Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en nuclis rurals o anàlegs

Normativa: Art. 110-10 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Important: aquesta deducció només serà aplicable a les adquisicions o rehabilitacions d'habitatges en nuclis rurals efectuades a partir d'1 de gener de 2012.

Quantia de la deducció

El 5 per 100  de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi l'habitatge habitual del contribuent sempre que compleixin els següents requisits que s'indiquen:

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual en la Comunitat Autònoma d'Aragón i que a la data de meritació de l'impost tingui menys de 36 anys.

 • Que es tracti del seu primer habitatge.

  Només resultarà aplicable la deducció quan el contribuent no hagi estat propietari de cap altre habitatge, hagi constituït o no la seva residència habitual.

 • Que l'habitatge estigui situada en un municipi aragonès que tingui menys de 3.000 habitants o, alternativament, en una entitat local menor o en una entitat singular de població, que es trobin separades o diferenciades de la capitalitat del municipi al que pertanyen.

  A aquests efectes, la consideració d'entitats locals menors o d'entitats singulars de població serà la que figura en la normativa sobre Administració Local de la Comunitat Autònoma d'Aragón.

  Pot consultar la relació de municipis de menys de 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis de menys de 3.000 habitants".

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi,  caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, menys el mínim per contribuent i el mínim per descendents, caselles [0511 ] i [0513 ] de la declaració,  no sigui superior a :

  - 21.000 euros en declaració individual.

  - 35.000 euros en declaració conjunta.

 • Els conceptes d'adquisició, rehabilitació, habitatge habitual, base de deducció i el seu límit màxim, seran els fixats per la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012 per a la deducció per inversió en habitatge habitual.

 • Serà també aplicable conforme a la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012 el requisit de la comprovació de la situació patrimonial del contribuent.