Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició d'habitatge habitual per víctimes del terrorisme

Normativa: Art. 110-7  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia de la deducció

El 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició d'un habitatge nou situada en el territori de la Comunitat Autònoma d'Aragón.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que l'habitatge nou estigui acollida a alguna modalitat de protecció pública d'habitatge i que constitueixi o constitueixi la primera residència habitual del contribuent.

  • Que els contribuents tinguin la consideració de víctimes del terrorisme o, si no i per aquesta ordre, el seu cònjuge o parella de fet o els fills que vinguessin convivint amb els mateixos.

  • Els conceptes d'adquisició, habitatge habitual, base màxima de la deducció i el seu límit màxim seran els fixats per la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012 per a la deducció per inversió en habitatge habitual.

    La base de deducció per inversió en habitatge habitual i les quantitats que la integren es comenten en el Capítol 16 dins l'apartat"Deducció per inversió en habitatge habitual: Règim transitori".

  • També serà aplicable conforme a la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012, el requisit de la comprovació de la situació patrimonial del contribuent.